27.10.1828

Sender

Jørgen Knudtzon

Sender’s Location

Paris

Information on sender

Rødt laksegl med gemmeaftryk. Motivet synes at være en mand med en palmegren samt to haner.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Italie / Monsieur / Monsieur Thorvaldsen / &ta &ta &ta / Rome.
Poststemplet fire gange, ingen af poststemplerne kan dog læses i dag.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kiære Thorwaldsen.

Siden ieg skrev Dem seenest til fra Lausanne, hvor ieg blev glædet med Chiaveris Brev, som underrettede mig om, at De havde aflevered Deres Arbeider for Herr Hope, og at det bestemte Basrelief for mig var ferdig, samt at han ventede kun paa at Labouchères Venus ogsaa skulde være det for at kunde afsænde dem tilsammen, har ieg ei havt den Fornøielse at modtage flere Efterretninger fra Herr Chiaveri, uagtet ieg havde haabet at imodtage Brev fra ham her desangaaende og at høre, at alt var afgiort. Jeg beder indstændig, gode Thorwaldsen, at De ei udsætter det længere, og at ieg kan nyde den Lykke ved min Ankomst eller i det mindste medens mit Ophold i London, som vil vare fra February til April Maaned, at see og modtage disse Arbeider der; ieg kan ikke beskrive Dem, hvor ieg længes efter at imodtage Efterretning om Afsændelsen, og hvor taknemelig ieg vil være Dem derfor; det vil sandelig være et sandt Venskabs Beviis De giør mig, dersom De ei udsætter at befordre disse Ting – og ieg vil blive noget utroelig skuffet, dersom ieg ei seer dem, inden ieg reiser til Norge, hvilket ieg giør tidlig til Foraaret. De seer derfor, kiære gode Thorwaldsen, der er ingen Tiid at tabe.
Min Hensigt med disse Linier er egentlig at melde Dem, at jeg har havt den Fornøielse at møde Lord Gower, som takkede mig meget for mit Brev til ham, hvori jeg meldte ham om hans Byste og Ganymede, som De har bestemt for ham; han sagde mig, at han havde skrevet Dem til og at han længtes meget efter at imodtage disse Arbeider.
Baillie hilser Dem mange Gange; vi ere friske og vel, men fortryde, vi ei ere i Italien istæden for i Paris; dette kan man ei giøre Pariserne begribelig, men naar man bliver vandt til Italien, saa er der intet Land at sammenligne dermed, og med disse Følelser kan De giøre temmelig Regning paa at have os begge hos Dem neste Vinter.
Gud give Dem bestandig Helbred og at vi snart maae samles igien, evig Deres Dem

Paris 27de October 1828 meget hengivne
addresse d’hr Hottinguer & Co Paris Jørgen Knudtzon

Archival Reference

m13 1828, nr. 116

Other references

Subjects

Last updated 18.08.2014