7.6.1820

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Information on sender

Slotsbygningskommissionens røde laksegl med Frederik 6.s kronede slyngmonogram.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Her. Etatsraad Thorvaldsen Ridder af Dannebroge
Tilskrift: Til / Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebroge. –

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Commissionen har med megen Fornøjelse imodtaget Hr Etatsraadens meget ærede Brev af 25de. f: M: og det deri behagelige gjentagne Løfte over Udførelsen af de store Arbejder i Marmor, som den attraaer fra Deres Mesterhaand til Prydelse for det ny Slot. Saaledes forventes med ligesaamegen Glæde som Længsel den store Marmor Frise med de 2de. Chariatider til en af Slottets Pragtsales første Prydelse, de 4re. Medaillons til Portalet mod Slotspladsen, Christus-Figuren til Alteret i Slotskirken, og den Basrelief til Slottets Fronton, som forhen var bestemt til det ny Raad og Domhuuses Fronton. Commissionen glæder sig ved den Tanke: hvori sikkerligen enhver Fædrenelands Ven deeltager: at Arbejder fra den Konstners Haand, som hele Europa nævner med Beundring, skulle for Fremtiden ogsaa findes i denne Konstners eget Fædreland, og tiene til ypperste Prydelse for dets Kongeborg. Hrr Etatsraaden vil allerede have modtaget den Dem igjennem mig, Overhofmarskal Hauch, tilstillede Anviisning paa den Kongelige Zahl Kasse stor 2300 Specier til Bestridelse af Deres Omkostninger paa Reysen og under Deres Ophold her, og Commissionen vil have den Ære i Følge Hr Etatsraadens Ønske, at tilsende Dem, forinden Deres Afrejse herfra, en Vexel paa Banquier Schulteis eller en anden Bank i Rom, stor 5000 Specier som udbetales paa Anfordring, tilligemed et Creditiv til samme Huus, i Følge hvilket 5000 Specier, staae til Deres Disposition efter som De maatte attraae det, til Indkjøb af Materialier og Arbejdsløn til de Kunstnere som Hrr: Etatsraaden maatte bruge ved de Arbejder som ere bestemte til det ny Slot.
Kiøbenhavn i Slotsbygnings=Commissionen d: 7de. Junii 1820.

Hauch JS Møsting Monrad CF Hansen


Høe

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference

m11 1826, nr. 36

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 290 (her fejlagtigt dateret 7.6.1826).

Subjects

Last updated 22.05.2014