1.11.1819

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Ved Thorvaldsens Hjemkomst besluttede de Studerende at tilkjendegive ham deres Højagtelse og Hengivenhed ved en foranstaltet Fest. Rygtet herom foranledigede, at Universitetets Direktion og Professorer, samt flere af Stadens videnskabelige Embedsmænd (saa vidt Lokalet, der ikkun kunde rumme 200 Personer, tillod det), sluttede sig til dette Selskab, hvori ogsaa de fleste af Konstakademiets Professorer og øvrige Medlemmer toge Del. Ogsaa Gehejmestatsminister Grev Schimmelmann gjorde Selskabet den Ære at deltage i Festen. – Allerede den 6te lykønskede en Deputation af Studenter Thorvaldsen, og udbade sig den Ære af hans Nærværelse ved ovennævnte Fest, som var berammet til den 16de, paa hvilken Dag samme Deputation atter indfandt sig hos ham for at ledsage ham til Skydebanen, hvor han modtoges af tvende Universitetsprofessorer, og hilsedes med 9 Kanonskud. Ved hans Indtrædelse i Salen, hvor Selskabet i Forvejen havde samlet sig, modtog dette ham med en i Dagens Anledning forfattet Sang af Cand. juris Chr. Wilster, hvorefter Oehlenschläger, efter de Studerendes Anmodning, besteg Talerstolen. Efter Talen forenede man sig til et glad Maaltid, under hvilket Sange af Professorerne Oehlenschläger, O. Bang og F. Magnusen samt Provst Schmidt bleve afsjungne under Ledsagelse af et Musikkor. Flere Skaaler udbragtes: først for Kongen “som Konsters og Videnskabers Beskytter” og Prinds Christian “som Konstakademiets Præses,” begge under gjentagne Hurra udbragte af Universitetets Rector magnificus, Prof. Herholdt, og ledsagede, den første af 27 og den anden af 21 Kanonskud; derpaa, ved Slutningen af Oehlenschlägers Sang, Thorvaldsens Skaal, udbragt af Oehlenschläger, ledsaget af 9 Kanonskud. Derefter udbragte Prof. Rahbek følgende Skaal: “Athenes Oliegren, Musernes Laurbær og Gratiernes Roser omslynge stedse kjærligen hinanden! for Konster og Videnskaber!” Endvidere fulgte Skaaler for Konstakademiet, “hvor vor Thorvaldsen fik sin første Dannelse,” udbragt af Oehlenschläger, for Universitetet af Thorvaldsen; for Universitetsdirektionen af Cand. theol. V. Dichmann; for Universitetets Professorer af Pastor P. Møller; for Taleren Oehlenschläger, i de Studerendes Navn, af Etatsraad Pram; for Studenterne, “Danmarks Haab,” af Grev Schimmelmann, for Grev Schimmelmann, som Videnskabernes Selskabs Præses, af Rahbek; og endelig af Schimmelmann for Thorvaldsens Gratier. Ved Maaltidets Slutning hilsedes Thorvaldsen, ligesom ved den for ham udbragte Skaal, med et 9 Gange gjentaget Hurra, der ogsaa, i Forening med 9 Kanonskud og de hjerteligste Bifaldsytringer ledsagede ham, da han tog bort. Selskabet skiltes ad Kl. henimod 9 om Aftenen.

General Comment

Denne tekst beskriver festen til Thorvaldsens ære på Skydebanen i København 16.10.1819.
Teksten blev trykt i Dansk Statstidende, 1.11.1819, men er her skrevet af efter Barfod, op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Last updated 22.12.2015