23.4.1841

Sender

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Sender’s Location

København

Recipient

Københavns Magistrat

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Magistraten i Kiøbenhavn

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Under 23 Apr 1841 blev Magist tilsk saaledes [tilføjet med blyant]

Ved at tilbagesende det med den ærede Magistrats behagelige Skrivelse af 24 f. M. hidsendte Andragende af 13 Fbr. d. A. til det danske Cancellie fra Murmester Capit. Sibbern indeholdende en kort Gientagelse af de i en af ham udgiven trykt Piece fremsatte Anker mod Udførelsen af den Thorvaldsenske Museumsbygning, skulde man ikke undlade tienstligen at melde, at da denne Sag hine Anker maae ansees aldeles afgiorte med den af den forenede Communalbestyrelse iforening med den oprindelige Comitee for et saadant Museums Opførelse, under 19 Spt 1840 tagne Beslutning, hvorover under 23 Oct næstefter er skeet allerunderd. Indberetning til det danske Cancellie, saa har denne Commission aldeles ingen Anledning til videre at indlade sig derpaa. Og maa man i den Hens. kun tilføie, at man om de 3 Puncter, betegnede i Forhandlingen med A, B og D, som var overladte til Commissionens Afgiørelse, allerede i forrige Efteraar, da det standsede Arbeide atter sattes i Gang, har givet Bygnings Inspecteur Bindesbøll fornøden Beskeed.

Bygn. Coms. f. Thorv. Muse. 23 Ap. 1841
C M H D [J L] [T L] C [tilføjet med blyant]

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 29

Subjects

Last updated 09.08.2011