14.5.1845

Sender

Gottlieb Bindesbøll

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

For tydeligt at besvare Spørgsmaalet naar Musæet kan være færdig fra Bygmesteren, tillader jeg mig at bemærke følgende:

No 1. At alle de indvendige Dekorationer af Værelserne og Gangene ere saaledes paabegyndte, at de med Sikkerhed kunne ventes færdige i dette Aar.
No 2. Af de øvrige i Beregningen nævnte Arbeider kunne Væggenes Afpudsning med Farve, Kjælderens Istandsættelse, Vandsindlægning, Latrinerne, Jerngitterdøren til Forsalen, de mat forzirede Ruder i Dørene mod Gaarden, og den Musæet tilhørende Plads Regulering og Brolægning, ligeledes fuldendes i dette Aar, naar disse snarest kunne paabegyndes, saa at Musæet kunde tages i Brug i Begyndelsen af Aaret 1846.
No 3. Derimod vil de udvendige Facaders Decoration med Figurer, liig den i Gaarden, og Forsalens Decoration, der ere saa omfattende Arbeider, at dertil behøves en heel Sommer, ikke kunne ventes fuldendt før Udgangen af næste Aar.

Saa at naar disse trende Poster skulde forsvarligt udføres kan Musæet ikke fuldstændig afleveres fra Bygmesteren f[ø]r Udgangen af 1846.

Endskjøndt jeg ved nøieste Eftertanke ikke kan indsee noget der endnu vilde blive nødvendigt til Bygningens Fuldendelse, uden disse i Beregningen nævnte Poster, saa vil dog til Bestyrelses Omkostningerne i

Aarene 1845 og 1846 omtrent medgaae
Opvarmningen i Ovnene 1845 og 1846
Sneekastning og Iisning, Reparation og Reengjøring anslaaes til en Sum af
NB. Dersom Fugtighedspletterne ikke skulde forsvinde, men gjentage sig som forrige Vinter, vil en 3die Ovn være tilraadelig; den vil koste
Hvilket tilsammen udgjør
3,112 rbd
600 –
500 –
 
500 –
4,712 rbd

Som saaledes sikkert kunne forudsees at ville medgaae. Hvad der senere maatte besluttes udført tør jeg ikke driste mig til at bedømme.

Kjøbenhavn d. 14de Mai 1845.

Ærbødigst
G. Bindesbøll

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 107

Subjects

Last updated 03.08.2011