2.10.1842

Sender

Københavns Magistrat

Sender’s Location

København

Information on sender

Forseglet med lak.

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thor / valdsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Stadens Borgerrepræsentanter have, under 25de forrige Maaned tilskrevet os saaledes:
“Efterat Repræsentantskabet med Magistratens Skrivelse af 15de denne Maaned var bleven underrettet om, at Commissionen for Bygningen af det Thorvaldsenske Musæum anseer det for ønskeligt, at det Indvendige af Bygningen kunde blive decoreret i samme Stiil som den, Bygmesteren allerede har anvendt paa nogle enkelte Værelser, og der derhos var giort Repræsentantskabets Medlemmer Leilighed til ved den sidstafvigte Tirsdag stedfundne Sammenkomst med Bygningscommissionen, at tage det alt udførte Arbeide i Øiesyn, have vi nærmere overveiet denne Sag i vort Møde den 21de dennes. Det blev da meddeelt os ved et af Repræsentantskabets Medlemmer, der tillige har Sæde i Bygningscommissionen, at denne, efter Conference med Bygmesteren, maatte antage, at det ommeldte indvendige Decoreringsarbeide vilde kunne udføres for en Sum af 14000 Rbd. Til at et saadant Beløb af Stadens Kasse anvises Bygningscommissionen til Anvendelse i det omhandlede Øiemed, troe vi at burde give vort Samtykke, da vi med Commissionen erkjende, at en Decorering, som den paabegyndte, ikke lidet vil bidrage til at forskjønne Musæums-Bygningen. Imidlertid maae vi dog gjøre det til en Betingelse, at Conferentsraad Thorvaldsen ogssa billiger, at en saadan Decoration anvendes, ligesom vi ogsaa kun kunne give vort Samtykke under den Forudsætning, at disse 14000 Rbd. ville med Renter blive Stadens Kasse refunderede paa samme Maade som i allerhøieste Resolution af 2den December 1840 bestemt med Hensyn til de allerede til Musæumsbygningen af Stadens Midler bevilgede 125000 Rbd.

Forinden videre i denne Anledning foretages, skulle vi herved tjenstligst anmode Commissionen om behageligst at ville tilveiebringe og hertil indsende den ommeldte Erklæring for Conferentsraad Thorvaldsen.
Kjøbenhavns Raadstue den 2den October 1843

Kierulff

Bentley Skibsted Riis-Lowson
Dahl Hansen C. N. David

/Holmer[?]

[Tilføjet med blyant]
Den i Magistratens beh. Skr. af 9 dM ommeldte, af Repræsentantskabet attraaede, Erklæring fra CfR Th. undlade vi ikke herved tjenstligst at fremsende.

B C. f Th M d. 13 Oct 1843
C M. H. D. JHL. TL.

139
75
214

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 106b

Subjects

Last updated 03.08.2011