30.5.1840

Sender

Danske Kancelli

Sender’s Location

København

Recipient

Københavns Brandkommission

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Den Kongelige Brandcommission i Kjøbenhavn

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Afskrivt

Ledsaget med den Kongelige Brandcommissions Betænkning af 16de sidstleden er hertil indkommet et Andragende med Bilag hvori Muurmester Wahl anholder om at maatte i en to Etagers Bygning, han agter at opføre paa Baggrunden No 43 paa Nørregade anbringe 2de murede Rør cirkelrunde, 8 Tommer i Diameter for deri at indlade Røgen deels fra Kakkelovne og deels fra Fyrstedet, hvor Confur agtes anlagt med murede Vanger fra Grunden.

Til Rendsning af disse Rør agter han at anbringe Jerndøre i passende Afstand, saa at Rendsning uden Vanskelighed vil kunne besørges.

Efterat have taget under Overveielse den af Brandcommissionen i forberørte Henseende afgivne Betænkning maa man med samme være enig i, at det Ansøgte kan bevilges, dog saaledes at de ansøgte Rør bør opmures af en fuld Steens Tykkelse /: 9 Tommer :/ paa alle Sider, hvorved Røret vinder i Styrke, samt at Antallet af de Kakkelovnsrør, som føre til et saadant opmuret Skorsteens eller Kamin Rør, indskrænkes saaledes at en Kjøkkenskorsteen opmuret som den Ansøgte ikkun optager Røgen fra en eller to Kakkelovne og et Kaminrør paa samme Maade Røgen fra 1 til 4 Kakkelovne.

Hvilket behageligen maatte tilkjendegives Vedkommende til fornøden Efterretning og Iagttagelse. De indsendte Bilage følge hoslagte tilbage.

Det Kongelige Danske Cancellie d 30te May 1840.

Ørsted Lange Hansen Bentzen Holm Lehmann

# #
Afskrivtens Rigtighed bekræftes
N: Wolff.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,65a

Last updated 18.07.2011