30.9.1840

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Gottlieb Bindesbøll

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Til Hr Bygnings Inspect. Bindesbøll

30 Spt 1840
C. M. M. L. H.

Efterat de af Hr Bygnings Inspecteuren til undertegnede Commission sidst i forrige Maaned indsendte Detailtegninger paa 15 Blade med dertil hørende Forklaring og 10 Overslage, det Thorvaldsenske Museum betræffende, var giennemgaaede her i Commissionen, og have i det Hele havde vundet dens Bifald, bleve de med nogle faa Bemærkninger tilstillede Kiøbenhavns Magistrat, som, iforening med Borgerrepræsentanter, i et den 19 f. denne Maaned holdt Møde, hvortil den oprindelige Comitee for Museets Opførelse var tilkaldt, og fra hvis Side medundertegnede Hetsch gav Møde, har taget Sagen under endelig Overveielse, hvorefter forbemeldte Tegninger bleve af Forsamlingen approberede.

I Henseende til de ovennævnte Bemærkninger her i Commissionen fremsatte Bemærkninger, besluttede Forsamlingen:

at Spørgsmaalene: om Fundamenternes Nedbrydelse under Forhallen; om Forhallens Forandring, og om Ankernes Anbringelse i Sidefløiene, skulde overlades til Bygnings Commissionens Afgiørelse, hvorhos det dog af Forsamlingen bifaldtes, at Forhallen bliver 3 Al. lavere end efter den første Tegning

Om den i Bygn. Commissionens Forhandling berørte Forandring af Skorsteensrørenes Dimension fra 18 til 8 Tommer er forhen indledet den fornødne Correspondence.

Som Følge af foranførte i Plenarmødet tagne Beslutning, maa man anmode Hr Bygn. Insp. om, at ville, forsaavidtsom det ikke allerede skulde være skeet, ufortøvent sørge for at Arbeidet i de Dele hvortil fornøden Bestemmelse er afgiven med almulig Kraft vorder fremmet. Derhos bliver der paa det nøieste at vaage over, at den med Kongl. Resolution bestemte Sum af 200000r til Museets Opførelse, ikke overskrides.

Bygnings Commissionen ang. Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum. d. 30 Sept 1840

Til BrandCommissionen i Kiøbenhavn

Ved de her stedfundne Overveielser ang. de indvendige Mures Opførelse i det Thorvaldsenske Museum er det befundet ønskeligt, at Skorsteensrørene maatte kunde, saaledes som “flere store Stæder i Udlandet er brugeligt og befundet hensigtsmæssigt, opføres runde med en Lysning af otte Tommers paa alle 4 Sider Diameter, istedet for at det som [xxxxxx] de, efter Forskriften i Brandforordn. af 1 Nov 1815 §6 litr C er foreskrevet at disse Rør skulle holde 18 atten Tommer i Lysningen paa alle 4 Sider.

Forinden man desang. henvender sig til det Kong. D. Can. udbeder man sig underrettet, om om der fra den ærede BrandCommiss. Side maatte være noget derimod at erindre.

Bygn. C.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,63

Persons

Last updated 18.07.2011