2.5.1840

Sender

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Sender’s Location

København

Recipient

Københavns Magistrat

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Forsaavidt der i den Protocol, som føres over det, som omhandles naar Commissionen samles, er tilført noget angaaende det af Medundertegnede Sibbern-ske- opkastede Soliditets Sikkerheds Spørgsmaal, har man, i Anledning af de skiønne Kunsters Akademies Ønske, ladet tage en ordlydende Udskrift deraf, som medundertegnede Collin og Münter have verificeret, og som herved fremsendes Protocollens øvrige Indhold er dette Spørgsmaal, og altsaa bemeldte Akademie, uvedkommende.

Andre Papirer meerbemeldte Sag betræffende, end de 6 som hermed følge, haves ikke ved Commissionen, de ere:

1, et Brev fra os Sibbern og Lund af 25de Januar dette Aar om at erholde specificerede Overslage;

2, et Brev fra Muurmester Aagaard af 6te Februar indeholdende hans Arbeidspriser;

3, et Brev fra os Sibbern og Lund af 18de Februar angaaende Overslagene;

4, et Brev fra mig Sibbern af 20de Februar angaaende Muurconstructionens Styrke m: m:;

5, et Brev fra samme af 8de Marts;

6, et Brev af 25de Marts fra Oberst Prangen til mig Collin angaaende de fremsatte Tvivl mod Constructionens Soliditet.

Hvilket tienstlig meddeles i Anledning af Magistratens Skrivelse af 29de forrige Maaned.

Bygnings-Commissionen for Thorvaldsens Museum, den 2den Maii 1840

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,30a

Last updated 15.07.2011