Senest 9.5.1829

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Johan Gunder Adler

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Abstract

Third and last draft of the letter dated 9.5.1829.

Document

Rom d. 9 Maj 1829

Høistærede Herr Justisraad Alere Adler

Jeg tager mig den Frihed at underrette tilskrive Dem gode Ven, for at lade Dem hvide jeg nu maa giøre Brug af de 9000 Scudi som H K Høihed Prinds Christian har været saa god at bevare for mig, og som jeg den 9 Decbr 1826 har meld[t] dens Opsigelse. Efter Deres Skrivelse af 17 Martz 1825 skal vel jeg ganske følge Ytringer Deres Mening at lade Herr Consul Chiaveri det hvide en Maaned iforveien hvergang jeg vel have nogen Sum, udbetalt og nødvendig nødvendigt hver gang lade den Summe som er jeg lader mig en Summe udbetale af Torlonia, afskrives den paa Opbligationen, og naar hele den paalydende Sum er betalt, skal jeg tilsende Dem den forsynet med min Quittering.

Oversættelse af dokument

Rome, May 9th 1829

Sir, Counsellor Alere Adler,

I take the liberty to inform write to you, good friend, to let you know that I must now use the 9,000 Scudi which H R Highness Prince Christian has been as kind as to keep for me, and which December 9th 1826 I have announced its calling back. According to your favour of March 17th 1825, I shall – I will comply completely with your expressions opinion to let Consul Chiaveri know a month in advance whenever I want to have a sum paid out and necessary as necessary every time let the sum which is I have a sum paid out by Torlonia, it will be written off on the bond, and when the whole denomination sum has been paid, I shall send it to you provided with my signature.[Translated by Karen Husum]

General Comment

This is a draft of the annotated final letter.
See also the related article Christian 8.’s Loan from Thorvaldsen.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Last updated 17.02.2017