2.7.1840

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Karl von Kolb

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Copie
At jeg i mange Aar nøie har kjendt den Kongl: Würtemb: Consul i Rom Hr. Carl Kolb, Ridder af den würtemb: Krone, og kan med Sandhed bevidne, at han baade i sin Stilling som respectabel Kjøbmand og som Consul for Würtemberg fortjener almindelig Agtelse og staaer vel accrediteret ved det Pavelige Hof. Jeg veed derfor ingen mere værdig til at udfylde det danske Consulat, hvis Forretninger han siden Chiaveri’s Død med saamegen Velvillie og Opmærksomhed mod de Danske har paataget sig.
Kjøbenhavn d: 2 Juli 1840.

ærbødigst
(undert) Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Copy
For many years, I have intimately known the royal Würtemberg consul in Rome Carl Kolb, Knight of the Würtemberg crown, and I can truthfully certify that in his occupation as a respectable businessman as well as consul for Würtemberg he deserves general esteem and he is well accredited to the papal court. So I know of nobody more worthy of filling the Danish consulship, the business of which he has undertaken with so much kindness and attention to the Danes since the death of Chiaveri.
Copenhagen, July 2nd 1840

Respectfully,
(signed) Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Denne kopi af Thorvaldsens anbefaling blev fremsendt 4.7.1840 af Hans Puggaard til den danske udenrigsminister Hans Krabbe-Carisius (1771–1845.

Archival Reference

Udenrigsministeriet. Departementet for handels- og konsulatsager. Samlede sager nr. 651/1837-66.

Subjects

Last updated 18.05.2016