10.4.1838

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Jeg takker Dem kjære Ven for Deres Brev[e], saavel for det første som ogsaa for det siste med Manifesten fra Kunstforeningen, og oversender Dem herved den belovede Copie af mit Testament, som er forfattet af en herværende Advokat, efter Landets Love, og forsynet med syv Vidners Underskrift er nedlagt hos en Notar; – dersom der skulde være Forandringer fornødent i Fædrenelandet, kann vi mundligen nøiere aftale samme.

Idet jeg nu pakker de Sager som jeg agter at sende hjem, beder jeg Dem om at hvores Consul i Livorno faaer i Tide den behørige Ordre til at modtage samme, og tillige til at betale de løbende Udgifter.

Endvider ønskede jeg at der maate gives mig en direkt Tilladelse, at tage et Par Personer herfra med mig paa Skibet.

De vilde forpligte mig Dem endmere kjære Ven, ved snarrest muligt at underrette mig derom.

Jeg hilser Dem paa det venskabeligste, og glæder mig til snart personlig at kunne takke Dem dyrebare Ven

Rom d. 10de: Apl: 1838. Deres hengivne
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

I thank you, my friend, for your letters, for the first one as well as for the last one with the manifesto from Kunstforeningen [the Art Society of 1825, Copenhagen]. I send you here the promised copy of my will, which has been written by a lawyer of this town, according to the laws of the country and signed with the signatures of seven witnesses and is deposited with a notary; – if changes should be necessary in the native land, we can verbally agree on them.

Now packing up the things I intend to send home I ask you that our consul in Leghorn in time will get the due order to receive the things and furthermore to pay the current expenses.
Besides, I wished to obtain a direct permission to bring a couple of persons with me on the ship.

You would put me still more under an obligation, my friend, by informing me of this as soon as possible.

I send my most friendly regards and I am looking forward to being able soon to thank you in person, precious friend.

Rome, April 10th 1838 Yours sincerely,
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

Ditlev Blunck

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Collins brevsamling XXIVb.

Last updated 13.05.2016