13.10.1843

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Recipient

Gottlieb Bindesbøll

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Ligesom jeg fra Begyndelsen af gav mit ubetingede Bifald til den af Bygnings-Inspecteur Bindesbøll udkastede hensigtsmæssige og smagfulde Plan til det Museum, som skulde opføres for mine Arbeider og Samlinger, saaledes har jeg og siden glædet mig ikke blot over den Maade, hvorpaa Planen under hans Bestyrelse er udført, men ogsaa over de Decorationer, som han udenfor den oprindelige Plan har anbragt i adskillige af Værelserne; og jeg maa ansee det som et vigtigt Bidrag til Museets Forskjønnelse, at denne smukke Idee kunde heelt gjennemføres, saaledes som Hr. Bindesbøll har tænkt sig den.

Kjøbenhavn d: 13de. October 1843. Albert Thorvaldsen


[Med Jonas Collins hånd er noteret:]

Afskrift.

Oversættelse af dokument

Just as from the beginning I gave my unqualified accept of the appropriate and tasteful plan suggested by housing inspector Bindesbøll for the museum, which was to be built to my works and collections, I have since then been very pleased not only with the way the plan under his management has been carried out, but also with the decorations, which he has made in several of the rooms additional to the original plan; and I must regard it as an important contribution to the embellishment of the museum that this beautiful idea could be carried out completely as Mr. Bindesbøll had imagined it.

Copenhagen, October 13th 1843 Albert Thorvaldsen


[In Jonas Collin’s hand has been noted down.]

Copy


[Translated by Karen Husum]

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add 297, 2o IV.

Subjects

Last updated 24.05.2016