26.12.1834

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Brevet har været forseglet og er poststemplet T. T. / HAMBURG / 20. Jan.35. Desuden et andet ulæseligt poststempel.

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr: Konferentsraad Collin / Deputeret i Finantserne, Kommandeur / af Dannebrogen etc etc etc. / á Copenhague / Dannemarc / par Hambourg.
Tilskrift: S T: Hr Konferentsraad Collin, Deputeret, Kommandeur, etc etc.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kjære høitagtede Ven

Deres sidste Skrivelse af 15 Novbr 1834 har jeg læst med samme Glæde, som Alt hvad hidtil tilsendtes mig fra Deres Haand: jeg takker Dem hjertelig for Deres varme Iver for mig og Kunsten! – Det kan ikke heller andet end høilig glæde mig, at vide den almindelige Deeltagelse, hvormed man hjemme har opfattet Ideen om et Museums Oprettelse for mine Kunstsager, og kan min Nærværelse i Hjemmet bidrage noget til det Heles hurtigere og heldigere Gang, da er dette ingen liden Spore paa mig til at paaskynde min Afreise fra Rom. Ikke heller kan der, om Gud vil, være noget, som hindrer mig i til næste Foraar at reise: jeg skranter rigtignok lidt i denne Tid, dog maa jeg efter saa mange Aars fuldkomne Helbred være taknemmelig, dersom jeg i min Alder ikke møder noget værre end den Forkjølelsesgigt, hvoraf jeg for Øjeblikket lider. Imidlertid gjør min Utaalmodighed efter at kunde arbeide som sædvanlig denne liden Sygdom ret følelig for mig, og jeg længes meer end nogensinde efter at lægge sidste Haand paa Erkehertug Maximilians Ridderstatue. Naar dette Værk er tilendebragt da er min Afregning med Rom for en Tid afsluttet; og jeg tilbereder da Alt for jo før jo heller at see Dem og Danmark og alle kjære Danske igien. –

Modtag mit og alle Landsmænds velmeente Ønske om et ret glædeligt Nytaar for Dem og Deres ærede Familie, og bevar mig i venlig Minde!

Rom d: 26 Dcmbr 1834.

Med Venskab og Hengivenhed
Deres Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Dear honourable friend,

I have read your last favour of November 15th 1834 with the same pleasure as everything that has been sent to me from your hand: I thank you sincerely for your warm zeal for me, and art! It cannot but please me greatly to know about the general sympathy with which the idea of the establishment of a museum for my objects of art has been taken in at home, and if my presence at home can contribute to a quicker and more fortunate progress of it all, it will be a spur to hasten my departure from Rome. And God willing there can be nothing that prevents me from leaving next spring: True, I am in poor health these days, but after so many years of good health I must be grateful if at my age I meet with no worse than the arthritis due to a cold which I am suffering from now. But my impatience to be able to work as usual makes this little disease rather serious to me and I long more than ever to give the finishing touches to archduke Maximilian’s equestrian statue. When this work has been finished my accounts with Rome have been settled for some time; and I prepare everything in order the sooner the better to see you and Denmark and all dear Danes again. –

Please accept my and all fellow countrymen’s kindly meant wish for a Happy New Year to you and your esteemed family and remember me kindly!

Rome, December 26th 1834

With friendship and respect
Your Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

Ludvig Bødtcher

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Collins brevsamling XXIVb.

Last updated 13.05.2016