27.12.1820

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Hermann Ernst Freund

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Efter at jeg nu i flere Aar har været Vidne til hr. H.E. Freunds alvorlige Stræben og med største Fornøjelse har bemærket hans ualmindelige Fremgang i vor fælleds Konst – anseer jeg det for min Pligt at forsikkre at jeg er overbeviist om at den Allernaadigste Understyttelse, hvorved det maatte blive hr. Freund mueligt endnu fremdeles her, i Konstens eget Fædreland, at fortsætte sine Studier, sikkerligen vilde blive vel anvendt. Ogsaa troer jeg at hr. Freunds forlængede Ophold i Rom end ydermere kan blive fordeelagtigt for det Offentlige med Hensyn paa de Arbejder hvilke Vedkommende have yttret at ønske fra denne unge Konstners Haand til Decoration af visse Kongelige Bygninger, i det nemlig Hr. Freund, som allerede har gjort saa heldige Fremskridt, saaledes fik Lejlighed til end mere at fuldende sin Dannelse og at udføre endnu fortrinligere de Arbejder som jeg haaber og meget ønsker maatte vorde ham anfortroede.
Rom den 27 December 1820 A. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

After I now for several years have seen Mr H.E. Freund’s serious endeavours and with the greatest pleasure have noticed his unusual progress in our common art – I regard it my duty to maintain that I am convinced that the most gracious support with which it might be possible for Mr Freund still here in art’s own native country to continue his studies, assuredly would be well applied. Furthermore I think that Mr Freund’s prolonged stay in Rome may become still more advantageous for the public authorities as regards the works which the relevant parties have expressed to want from the hand of this young artist for decoration of certain royal buildings, so that namely Mr Freund who has already made so successful progress, would get opportunity further to finish his education and to carry out still more excellently the works which I hope and very much wish may be assigned to him.
Rome, December 27th 1820 A. Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Kommentarerne til denne anbefaling er under udarbejdelse.

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

P.O. Brøndsted

Archival Reference

Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, Journalsag nr. 908/1821

Last updated 02.12.2014