28.4.1812

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Udskrift: A Sua Eccellenza il Sigr. Baron de Schubart … a Pisa

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom d. 28 April 1812.

Deres Excellenza!

Overbrengeren af dette Brev er Hr. Schadow Historiemaller, en Søn af den berømte Billedhugger i Berlin han Rejser herfra til Pisa for sin Sundhed skyld som har lidt meget her i Rom, det er skade da det er et fortreffelig Menneske med talendt og ikke kan være i Ørkesløshed derfor maa han rive sig herfra. Han øndsk[e]r at giøre Deres Bekiendskab Hr Baron: Dette Øndske er saa naturligt at jeg ikke kan andet end tage mig den Frihed at anbefale ham, som jeg formoder at Deres Excellenze ikke tager mig ugundsti op –

Jeg har nu igen faaet Feberen og frygter at jeg ikke kan giøre de Arbejder ferdig som jeg har begyndt, jeg beder ymøgst min Kompliment aflagt hos Hendes Naade Deres gode Gemallinde jeg haaber snart at have den Glæde at see Dem begge ved god Helbred, som ømskes af mit ganske Hjerte

Deres

P.S. Sigr Ferdinando Mori er meget glad over Deres Godhed imod ham. Hr. Schadow bringer di 30 Exemplare med underdanne Tienner
Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, April 28th 1812

Sir,

The bearer of this letter is Mr Schadow, history painter, son of the famous sculptor in Berlin, he leaves from here for Pisa because of his health which has suffered much here in Rome, it is a pity as he is an excellent person, he is talented and cannot be idle which is why he must tear himself away from here. He wishes to make your acquaintance, Sir. This wish is so natural that I cannot but take the liberty to recommend him which I hope Your Excellency will not resent. –

Once again I have the fever and I am afraid I shan’t be able to finish the works which I have started, I most humbly ask my compliment conveyed to her Grace your kind wife. I hope soon to have the pleasure to see you both in good health, which I wish with all my heart,

Yours,

P.S. Signor Ferdinando Mori is very pleased with your kindness to him Mr Schadow is bringing the 30 copies with him. humble servant
Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Document Type

Færdigt egenhændigt dokument

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD XVII.

Last updated 19.10.2014