20.7.1837

Sender

Bjarni Thorarensen

Sender’s Location

Frederiksgave ved Øfjord/Eyjafjörður

Recipient

Omnes

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Circulaire

Et i Danmark optraadt Samfund, som tæller nogle af Landet ypperste og meest indsigtsfulde Mænd i blandt sine Medlemmer, har tilstillet mig hosfølgende Indbydelse til Subscription for oprette et Museum i Kjøbenhavn for Den berømte Thorvaldsens Arbeider. – Ogsaa har bemeldte Samfund tilsendt mig, en trykt Artikel samme Gjenstand angaaende af Dansk Folkeblad Nr= 51, et trykt Skrift af J. M. Thiele under Titel “om den Danske Billedhugger Bertel Thorvalsen tilligemed en Fortegnelse paa De Arbeider hvilke han indtil nærværende Tid har udført[”], og endelig et af Professor N. Høyen om Thorvaldsen og hans Museum i Anledning af den udstædte Indbydelse, hvilket alt ligeledes hosfølger. –
Jeg finder det aldeles overflødigt, at lægge noget til de aldeles fyldestgjørende Grunde som Vedkommende have anført, forat Oprettelsen af et saadant Museum er et Danskt Nationalanliggende og allerede deri ligger en tilstrækkelig Bevæggrund for os Islændere til efter Evne at bidrage til det omtalte Foretagendes Fremme, men Hr= / Tit:/ vil sikkert finde at dette ikke mindre er en i den egentligste Mening Islandsk Nationalsag, ikke alene fordi dette Land med noksaa fuldkommen Ret som Danmark betegner sig Den berømte Thorvaldsen som Søn af en Islænder, men ogsaa og især fordi de af vores Børn og Afkom som reise til Kjøbenhavn for at udvide Deres Kundskaber, derved aabnes en Adgang itl Beskuelse af Kunstskatte, som de i Mangel af et saadant Museum aldrig vilde erholde. – Ved at bidrage til hiint Museums Oprettelse ville Islænderne altsaa ikke i mindre Grad, end de egentlig saakaldte Danske, gavne Deres Efterslægt. –
I de nuværende haarde Aaringer, da Pluraliteten af Landets Indbygere, maae, saa at sige, kjempe mod Elementerne for deres Tilværelse, og man paa sine Steder maae samle frivllige Gaver for at opretholde enkelte Communer, er Det imidlertid ikke at vente at der fra de egentlige Almuesmænd kunne tilveiebringes Bidrag af Betydenhed – ogsaa vi Embedsmænd føle disse Tiders Tryk, men for os forekommer det mig at være en Æressag efter Evne at yde vor Skjærv til et Foretagnede, som ligesaameget er Nationalsag for Island som Rigets Nydansk talende Provindser; vi bør ikke forglemme hvormeget vi skylde Hovedstaden og dens Universitet, og heller ikke at Islændersønnen Thorvaldsens Værker, ved at trække Fremmede til Kjøbenhavn vil betale meget af hans Faders Landsmænds Gjeld til Danmark. –
Det bør ikke giøre os undseelige at vi kun formaae at yde ubetydelige Bidrag, de ville ikke blive betydelige fra alle Subscribenter i Danmark; Som meldt kunne Bidrag under nærværende Tidsomstændigheder kun ventes fra Embedsklassen og enkelte dannede Mænd uden for samme – det er for disse at jeg tjenstlig anmoder Herr / Tit:/ at præsentere den hoslagte Indbydelse, og de samme følgende Skrifter, og i sin Tid at tilstille mig Indbydelserne med Subscribenternes Navne paategnede. –
Frederiksgave, den 20de= Julii 1837. –

B. Th.

in fidem
B Thorarensen

General Comment

Dette cirkulære blev rundsendt “til Sysselmændene i Norder og Østeramterne” på Island, se Thorarensens brev af 30.8.1837 til Jonas Collin.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 48

Subjects

Persons

Last updated 07.01.2013