Forår 1839

Sender

Jonas Collin

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

A ... med tilbørlig Nøiagtighed. Med Hensyn derimod til Thorvaldsens bestemte og gientagne mundtlige og skriftlige Erklæring, at han i alle Henseender var tilfreds med den ommeldte Bygning, hvori, efter hans Forsikkring, alle hans Kunstsager kunde rummes og med ønskelig Belysning opstilles, erklærede medundertegnede Collin, Scavenius, Prangen og Koch, af hvilke vi to sidstnævnte havde overbeviist os om at bemeldte Bygning kunde fordelagtigen indrettes til den tilsigtede Bestemmelse, at man ubetinget og med Tak burde modtage dette betydelige Bidrag til Hensigtens Opnaaelse deshurtigere Opnaaelse, og at der følgeligen ikke kunde være Spørgsmaal om andre Comiteen rettest maatte indskrænke sig til at tilveiebringe Planer og Tegninger end til denne Bygnings Restauration Indretning

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 121, 2

Last updated 01.06.2011