25.12.1838

Sender

Johan Christian Kerrn

Sender’s Location

København

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Unde[r]tegnede ere anmodede om, at afgive en Betænkning, over de omtrentlige Bekostninger, som ville medgaae til Nedbrydelsen af den opførte Deel af Marmorkirken, samt over Brugbarheden af Materialet som deraf vil vindes – Alt med Hensyn til et Project som Herr Professor, Ridder Hetsch har forfattet til et Museum, som agtes opført paa Pladsen og paa Kirkens Fundamenter.

Over Bekostningen ved Nedbrydelsen, har Herr Professoren fremlagt en Beregning, hvorefter Beløbet andrager circa 23,000 Rbdr. og formene vi, at denne Sum vel vil medgaa. Men da Beregningen gaaer ud paa, at Materialet skal benyttes til Fundamenter, til Kjelderetagen og til Hovedgesimsen, m. v. saa er det indlysende, at Nedbrydelsen er afhengig af Opførelsen og omvendt – og at saaledes det ene vil være det andet til Hinder og Forsinkelse. Fremdeles maa bemærkes, at da sandsynligt kun det halve Qvantum Steen vil kunne afbenyttes til anførte Brug, saa vil en circa 100,000 cubic Fod blive at bortskaffe, tillige med det paa Pladsen værende Oplag af c. 20,000 cubic Fod bornholmer Sandsteen, hvilket vil medtage Bekostninger og hvortil ialt Fald maatte udsees et passende Oplagssted.

Om Brugbarheden af Materialet, som bekjendt er norsk Marmor – til Fundamenter og til indre Mure, kan der intet være at erindre – men til Mure og Gesimser, som ere udsatte [for] Veirligets Paavirken, har Erfaring for længst lært, at denne Steenart er uskikket, da den efter kortere eller længere Tid forvittrer – at bruge et Materiale af saa tvivlsom Beskaffenhed og som desuden har den almindelige Opinion imod sig, maa vi aldeles fraraade, men til det udvendige Steenhuggerarbeide anbefale den særdeles varige og smukke bremer Sandsteen. Det forekommer is utvivlsomt, at man ikke maa lade sig forlede af misforstaaede øconomiske Hensyn, og bruge Materialer som bekjendt ere maadelige eller ogsaa nye opfundne Surrogater, til en Bygning som bør blive en Prydelse for Staden, og afgive til vore sildigste Efterkommere, et Vidnesbyrd, at vi behørigen have vidst at sætte Priis paa det høie Værd, af den store Konstners kostelige Gave til Fædrelandet.

Kjøbenhavn 25 Desember 1838

J Kerrn G Schaper

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 91

Last updated 16.05.2011