8.7.1837

Sender

H.N. Clausen

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dg. og Dbmand.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I Mødet igår savnedes saamange bortreiste Medlemmer af Bestyrelsen, at Valget af Formandskabet blev opsat til næste Møde, der foreløbigen berammedes til førstk. Torsdag. Derimod vedtoges, at affatte et brev til Thorvaldsen og en offentlig Bekjendtgjørelse, hvis Concipering jeg overtog: Concepterne skal jeg om et par Dage have den Ære at meddele. I nysnævnte Bekjendtgjørelse skulde bl. A. meddeles en specificeret Beretning om de hidtil tegnede Bidrag, ordnede paa tredobbelt Maade: efter Provinser og Byer – efter Subskribenternes Stand og borgerlige Stilling – efter Bidragenes Størrelse. Jeg erindrer ikke, hvilke de Mænd ere, der, med Hensyn til den paatænkte Indretning hvade paataget sig at ordne Listerne; og jeg tillader mig derfor at henvende mig til Deres Høivelbaarenhed med Forespørgsel om, hvorledes man vel bedst kunde – saa snart muligt – faae den omtale Oversigt i Stand. –
En Plan og et par smaae Bidrag findes vedlagte.

8 Juli 1837 ærbødigst og hengivenst
H. N. Clausen.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 45

Last updated 10.05.2011