Sandsynligvis 28.1.1837

Sender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I medfølgende Indbydelse have vi opfordret Thorvaldsens Landsmænd til en Forening for at tilveiebringe et Museum for hans Arbeider.

Ved dette Foretagende kommer det især an paa, at Erkjendelsen af Thorvaldsens Værd og Fortjenester bliver saa klar og levende i Folket, at en almindelige Enthusiasme kan fremkaldes, for at lægge Stemningen for den store Landsmand for Dagen ved et offentlige Vidnesbyrd. Men, for at fremvirke dette, er det nødvendigt, at Mænd i Landets forskjellige Egne med Velvillie og Kraft forene sig med os, for at befordre en Sag, man maa ønske betragtet som et National–Anliggende. Indbydelsen maa derfor komme til almindelig Kundskab; og de Mænd, som med os paatage sig at virke til dette Øiemed, ville ikke indskrænke sig til at kundgjøre den i den nærmeste Kreds, men sørge for, at saavel Indvaanere i Stæderne, som paa Landet, altsaa baade større og mindre Landeiendommes Besiddere, derom underrettes.

Med Hensyn hertil er det, at vi henvende os til

Den første Tidspunct pleier ved Foretagender af denne Naturr at være den heldigste; vi haabe derfor, at Planens Udbredelse og Subscripenternes Paategning vil vorde fremmet saa hurtigt som muligt. Og da Kundskab om en rask Tilvæxt i Begyndelsen sædvanligen virker fordeelagtigt, saa vilde det være ønskeligt, at enten Planerne selv, eller en foreløbig Efterretning om de tegnede Summer, snart maatte tilsendes os; hvilket naturligviis ikke maa hindre Subscriptionens Fortsættelse.

Skjønt her kun er Tale om Subscription, og ikke om Indbetaling af de tegnede Summer, saa kan der dog ikke være noget imod, at de Bidrag, som nogen ønsker strax at erlægge, modtages, hvilket især kunde ventes i Henseende til meget smaa Summer, og man forudsætter, at

velvilligen paatager sig at modtage saadanne Bidrag.

Alle Meddelelser til os i denne Anledning, saavelsom Planerne, naar de ere afbenyttede, bedes tilsendte Medundertegnede, Collin, i ufrankerede Breve.

Kjøbenhavn, d. [plads til dato] Januar 1837.

H. N. Clausen. Collin. Reventlow-Criminil. Dumreicher.
H. Freund. Gamst. Hambro. N. Høyen. C. Moltke. v. Prangen.
H. Puggaard. Rathgen. P. B. Scavenius. Schouw.
J. Thiele. Treschow. P. M. Tuxen.

General Comment

Dette er et følgebrev til subskriptionen til Thorvaldsens Museum af 10.1.1837.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 29

Subjects

Last updated 17.02.2014