21.5.1846

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

J.F. Schouw

Recipient’s Location

Antagelig København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Professor Schouw. 21 Maj 1846

 
1. sender Bindesbølls Tegninger til det indre Arrangement med Overslag. Det var ønskeligt at herom snarest tages en Bestemmelse, thi derpaa kunde da strax begyndes.

2. ogsaa kunde der strax begyndes paa Bygningsarbeidet, naar man havde Penge; men skal det udsættes indtil Resolut. falder, vil atter nogle Uger gaae tabte. Sagen ligger nu hos Fin. Deput. Jeg vilde aldrig tage i Betænkning at tage 4000-5000r af de [ca.] 18/mr, der er interimistisk giort frugtbringende deels i Bank. deels i Statsgields Direct. for at anvende dem i 4 à 5 Uger til Museets sande Tarv; men min Anskuelse finder sieldent Bifald.

Collin

Ad. No 1. Der maatte nok holdes et Møde; navnligen ønskede jeg at høre mine Collegers, navnligen- især Prof: Bissens Mening. Bindesbøll kunde vel anmodes om at være tilstede. Der maatte vel ogsaa forhandles om hvorledes de 12000d skulde strax skaffes tilveie, thi efter Thorv. Disposition maae jo hertil kun benyttes Renten af de 25000d, ei Capitalen. Jeg mener at et Laan maae giøres.
Ad. No 2. Til at giøre det omhandlede Laan til Bygningscommitéen vilde jeg være særdeles villig, naar det er aldeles vist at vi faae Pengene tilbage, thi jeg veed ikke paa hvilket Standpunkt Sagen nu staaer. I ethvert Fald tør vi nok intet saadant Laan giøre af Boets Midler, uden at Blechingberg intet derimod har at erindre.

d. 21 Mai 1846 Schouw
 
Jeg kan kun yttre Ønsket om Sagens bestandige Fremme paa hvilken somhelst Maade, og maa henstille Sagen til mine indsigtsfuldere Collegers Afgiørelse. Det skulde være mig kiært om Sagen kunde blive foretaget i et Møde med Etatsr. Blechingberg og Archit. Bindesbøll
d. 24 Mai 46 Thiele

 

Ogsaa jeg ønskede et Møde og Inspect. Bindesbølls Nærværelse.

Bissen.

Comment on amanuensis

Påtegnet af Schouw, Thiele og Bissen.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 282a

Last updated 03.06.2011