26.2.1839

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Adam Wilhelm Moltke

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Deres høigrevelige Excellence / Hr Geheime-Stats-og Finantsminister / Grev af Moltke, Ridder af Elephanten, / Storkors af Dannebroge etc.
Ingen udskrift, da der er tale om en kopi.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Copie

Ifølge Deres Excellences mig tilkjendegivne Ønske om at modtage af mig en Skriftlig Erklæring, angaaende den Sum, som vil tilkomme mig for de for mig i Aaret 1820 bestilte 2de. Basrelieffer i Marmor til Frue Kirke, skulde jeg ikke undlade allerærbødigst at meddele, til Efterretning for de Herrer, som paa Deres Excellences og Hr Conferentsraad Holtens Opfordring, havde tegnet sig for at bidrage til dette Arbeides Anskaffelse, at Alt, hvad der i den Anledning allerede er indkommet eller endnu maatte indkomme af den dertil bestemte Sum af 4.000 Specier, skjenkes og og overdrages af mig til at fremme Opførelsen og Indretningen af det Museum, som skal opbevare de af mig til Staden Kjøbenhavn skjenkede Kunstsager, og tillader jeg mig at tilføie den Bøn, at bemeldte Sum maa paa vedkommende Sted blive indbetalt.
Kjøbenhavn d 26 Februar 1839

Deres Excellences allerærbødigste
Albert Thorvaldsen


[Langs venstre margin er skrevet:]
(2760 rd r S ) 8 Sept 1941.

Oversættelse af dokument

Copy

Following Your Excellency’s wish made known to me that you want to receive from me a written statement about the amount of money which is due to me for the in 1820 from me commissioned two bas-reliefs in marble for the Church of Our Lady I most humbly beg to inform you for information of the gentlemen, who requested by Your Excellency and Konferensråd Holten had subscribed for an amount to the purchase of this work that all, which has already been received or may yet be paid in of the sum of 4,000 Species intended for this will be donated and made over by me to promote the establishing and organizing of the museum, which is to keep the objects of art donated by me to the City of Copenhagen and I venture to add the request that the mentioned sum may be paid at the place concerned.
Copenhagen, February 26th 1839

Your most respectfully,
Albert Thorvaldsen

[Along the left margin has been written:]
(2760 rd r S) Sept. 8th 1941


[Translated by Karen Husum]

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 186a

Subjects

Last updated 18.05.2016