8.8.1840

Sender

Gottlieb Nicolai Sibbern

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum.
Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Gjenpart

Fra Stadens Borgerrepræsentanter have vi, som fra Forsamlingen Delegerede i Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum, modtaget følgende Skrivelse, som i Gaar Aftes den 7dennes er afleveret i min Sibberns Boelig:

“Efter at Forsamlingen i Tid havde modtaget Hr Capitain og Muurmester Sibberns Skrivelse af 10demarts dette Aar betræffende den Fremgangsmaade, der formentligen bør følges ved Udførelsen af Bygningsarbeidet for det Thorvaldsenske Museum for at sikkre Bygningen den fornødne Soliditet, have vi bragt Sagen til Behandling af den samlede Communalbestyrelse, efter hvis Beslutning den i Overensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13deNovember f. A. nedsatte Bygningscommission for Musæet derefter er bleven anmodet om at indhente og tilstille Communalbestyrelsen en noiagtig Erklæring fra Bygningsinspecteur Bindesbøll angaaende førnævnte Skrivelse. Efter at denne Erklæring er bleven indsendt, har Communalbestyrelsen erfaret Betænkning i Sagen fra det Kongelige Academie for de skjønne Kunster tilligemed en Erklæring fra Academiets bygningskyndige medlemmer, hvoraf vi finder, at disse i det Væsentlige give de af hr Capitainen fremførte Anker og Bemærkninger Medhold.
Idet vi herhos fremsende Afskrift af denne Betænkning samt af den dermed fulgte Erklæring, skulde vi ikke undlade efter den Anledning, det i Sagen Passende dertil gives, at have de Herrer, som Forsamlingens Delegerede i Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum, anmodede om uopholdeligen paa Forsamlingens Vegne i Bygningscommissionen at nedlægge Protest imod Bygningsarbeidets Fortsættelse indtil et til den endelige Udførelse skikket Project med tilhørende Detailtegninger og Beregninger er bleven indgivet og af rette Vedkommende antaget, samt at give Bygningscommissionen tilkjende, at vi finder os foranledigede til ei alene at gjøre alle Vedkommende personlig ansvarlige for en muelig Tilsidesættelse af denne Protest men og at reservere Communens Reet med Hensyn til det Ansvar, som maatte være en Følge af den Maade, hvorpaa Arbeidet allerede er paabegyndt.
Om fornævnte Anmodnings Efterkommelse forvente vi Forsamlingen meddelt Underretning
Kiøbenhavn, i Borgerrepræsentanternes Forsamling den 6teAugust 1840.

Paa Borgerrepræsentanternes
Vegne
Henr. Prætorius / C. Nyholm

Til Dhr Capitain og Muurmester Sibbern og Grosserer J. H. Lund

Hvilket jeg ikke har skuldet undlade strax at meddele den meget ærede Bygningscommission, og da Hr Grosserer Lund er bortreist fra Staden, skeer denne Meddelelse paa hans og egne Vegne. De i Skrivelsen omtalte Gjenparter følge herved.

Kiøbenhavn d. 8te. August 1840 Ærbødigst
Sibbern

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 163

Subjects

Last updated 09.07.2019