29.5.1840

Sender

Københavns Magistrat

Sender’s Location

København

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Committeen for Oprettelsen af / det Thorvaldsenske Museum.
Udskrift: Til / Comitteen for Oprettelsen af det / Thorvaldsenske Museum.−

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Den ærede Commitee har i Skrivelse, dateret 18 f.M. meddelt os Sammes behagelige Yttringer i Anledning af, at det er kommet under Overveielse i Stadens Borgerrepræsentanters Forsamling, om ikke velbemeldte Committee maatte antages nu at have opfyldt sit Hverv saaledes, at de til det Thorvaldsenske Museum indsamlede Midler kunne modtages af Communen til Anvendelse efter Bestemmelsen.
Efter at vi under 27: næstefter havde tilstillet Borgerrepræsentanterne en Gjenpart af fornævnte Committees Skrivelse, have vi vedtaget derhos yderligere Bemærkninger i Svar af 13 dennes. Ved at fremsende en Afskrivt af samme, undlade vi ikke tjenstligst at tilføie, at ligesom vi ikke kunne andet end i det Hele tiltræde de af Borgerrepræsentanterne deri udtalte Anskuelser, saaledes skulle vi in Specie ligeledes holde for, at den Leilighed, Communalbestyrelsen efter de forhaanden værende Omstændigheder vistnok ikke bør savne til at deeltage saavel i Tilsynet og Omsorgen for de Staden nu tilhørende Thorvaldsenske Kunstarbeider, som i Bestyrelsen af de dermed i Forbindelse staaende Anliggender, formentlig hensigtsmæssigt og mest passende kunde aabnes derved, at de af Magistraten og Borgerrepræsentanternes Medlemmer, der allerede have Sæde i den nu nedsatte Bygningscommission, endvidere deeltage i samtlige den ærede Committees Forhandlinger.
Kjøbenhavns Raadstue, d: 29 Maij 1840.

Schäffer Bentlei Riis Lowson
ODahl Münter Drieser


Holmer

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 158

Last updated 19.05.2011