7.3.1839

Sender

H.N. Clausen

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Dhrr. Conferentsraad Collin, Comm. af Dbg., Dbmd. / Professor Thiele, Ridder af Dbg.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I Forsamlingen i Aftes bleve de tvende Concepter til Comité-Beretningen forelæste og discuterede. Men da kun 6 Medlemmer af Comitéen vare tilstede, blev Man enig om at udsætte Afstemningen, indtil et talrigere Møde kunde bringes tilveie. En Forsamling blev dernæst berammet til Løverdag d. 9de Kl. 5; og det overdrages mig at anmode om – saafremt den nævnte Tid convenerer de høistærede Herrer, at dette Møde maa blive tilsagt paa sædvanlig Maade med Bemærkning om, at Anliggendets Afgjørelse var bleven hindret ved den sidste Forsamlings Ufuldstændighed.

Kjøbenhavn, 7 Marts 1839 Ærbødigst
H.N. Clausen.


Naar Hr. Prof. Thiele har erklæret, om Løverdag er Convenable, skal jeg udfærdige Indbydelsen; jeg haaber at kunne møde. (EtR Koch er da fraværende)
Collin

Jeg skal have den Ære at møde
Thiele

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120e

Last updated 24.05.2011