25.2.1839

Sender

Jonas Collin

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I Følge den i sidste Comitee Møde trufne Aftale om Udfærdigelsen af en Annonce, har Prof. Clausen tilstillet mig vedlagte Concept. De Forandringer, som jeg derved ønskede foretagne har jeg noteret paa vedlagte Blad, og dernæst ladet afskrive en ny Concept, hvori disse Forandringer ere optagne.
Jeg udbeder mig hermed meddeelt

Hr. Oberst Prangen
Hr. Etatsraad Koch
Hr. Kammerjunker Scavenius

Bemærkninger; ligesom jeg ogsaa maa ønske, da Magistraten er nævnt i Concepten, at

Hr. Etatsraad Mundt
og Hr. Justitsraad Münter

ville behage at underrette mig om Deres Mening i saa Henseende. Bemærkningen kunne formentligen beqvemmeste nedskrives i Marginen af min Concept.

Ærbødigst

Collin

d. 25 Febr. 1839
Dette af herr Conferentsraad Collin forfattede eller rettere forandrede Concept bifalder jeg for min Deel; jeg har ved samme ikkun noteret een Bemærkning. d. 26de Febr.
v. Prangen

ligeledes enig heri Koch
26 Febr:

Jeg har heller intet mod samme at erindre
P.B. Scavenius.

verte

Jeg har intet herved at bemærke
Mundt

Jeg heller ikke
Münter

Modtaget 1 Marts C.

General Comment

Der er tale om en rundskrivelse fra Collin til komiteens medlemmer.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120

Last updated 24.05.2011