Efter 13.2.1839

Sender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Recipient

Københavns Magistrat

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Det i Magistratens ærede Skrivelse af 13 d M indeholdte Forslag ang. Planlæggelsen af Thorvaldsens Mus., er i et i Gaar afholdt Comiteemøde omhandlet og tiltraadt, med den Bemærkning, at Comiteen anseer det hverken for nødvendigt ell. gavnligt, at kun een Plan med tilhørende Overslag skulde fremlægges til de paagiældende Autoriteters foreløbige Bedømmelse, men meget mere antages, at flere Planer, ogsaa af Architecter udenfor Comiteen, burde modtages, og modtages under [xxxxxx], i hvilken Henseende Comiteen med Fornøielse vil tilstaae passende Honorarer for de Arbeider, som fortiene Opmærksomhed. Vi maae i Følge deraf have den meget ærede Magistrat anmodet om, at Den, paa egne og Comiteens Vegne, vil i Overensstemmelse med foranførte, anmode de i Dens ovenmeldte Skriv. nævnte sex Mænd, Oberst Prangen, Et. Koch, Prof. Hetsch, Capitain Murermester Schaper, Bygnings-Inspecteur Friis og BygningsConducteur Bindesbøll, at de ufortøvent sammentræde for snarest muligt, at besørge tilveiebragte Planer og Overslage til den skiænkede Bygnings Restauration efter Bestemmelsen.
1) Den indcirklede Passus foreslaaer jeg saaledes forandret: “under den Forudsætning, at det [xx] staaer den foreslagne Bygnings-Commission frit for at indsende flere forskjellige Planer, enten udførte af dens egne Medlemmer eller indsendte af Architecter udenfor samme, og at Dette [vil] bliver udtrykkeligt tilkiendegivet Commissionen.”
2) Efter nærmere Overlæg maa jeg G[xxx] forandre min egen yttrede Mening derhen: at Comm. bør underrette Mag. om, at den, i Overensstemmelse med det [forn.] yttrede har skal anmode-t- de tre af dens Medlemmer om at sammentræde med de tre i Mag. Skr. nævnte Bygningskyndige Mænd.
3) Endelig maa jeg ogsaa [xxxxx] for, at nærværende Skrivelse, ligesom den forrige, bliver undertegnet af samtlige Comiteens Medlemmer.
H. N. Clausen.

Da Magistratens Tilforordnede i Comiteen nærmere ville kunne oplyse Magistraten om Comiteens Mening, anseer jeg det for at være tilstrækkeligt, naar der istedetfor Prof Clausens Amendement anføres “under den Forudsætning, at det bliver tilkiendegivet denne Bygnings Comite, som dens særegne Anliggende, at [xxxxxx] %(underlined)paa hvilken som helst Maade og ved hvilke Midler, dens Pluralitet maatte finde det gavnligt for Sagen, at tilveiebringe den fornødne Plan med Overslag til Museets Opførelse.”
Prof Clausens anden Passus forekommer ogsaa mig at antyde den rigtigste Fremgangsmaade, da det ligger i Magistratens Forslag at Comiteen selv stiller trende Medlemmer til Bygnings Comiteen.
Ad 3. finder jeg det passende, at alle Comiteens Medlemmer, med Undtagelse af Byens de delegerede underskrive.
Thiele

General Comment

Der er tale om et brevudkast, som har været rundsendt til komiteens medlemmer.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 116

Last updated 24.05.2011