17.10.1847

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Thorvaldsens Grav.

(Med Prospect.)

Midt i den smukke aabne Gaard, der omsluttes af de fire Fløie af den Pragtbygning, hvori Thorvaldsens mangfoldige Værker og kunstneriske Eiendele inden føie Tid ville findes opstillede og hensatte, Alt paa sin bestemte Plads, og saa at sige ved Foden af den ligesaa simple som majestætiske Christus-Sal, hvorfra Frelseren, omgiven af sine Apostler, kaster Øiet ud over Gaarden og den hele Bygning, ønskede den store Kunstner, at hans jordiske Levninger maatte finde deres Hvilested.

Overensstemmende med dette Ønske har man og der gravet den Grav, hvori hans Kiste vil vorde nedsat, saasnart Museet har naaet sin Fuldendelse. Graven er paa Bunden belagt med sort Mosaikarbeide, hvori er anbragt et Kors med Thorvaldsens Dødsaar 1844. Siderne af Graven ere blaae, og decorerede paa Endefladerne med hvide Lilier, paa Sidefladerne med Roser. Oven over Graven vil der blive lagt trende flade Stene, decorerede forneden paa samme Maade, og den hele Grav omgiven med en poleret Granit-Garniture, hvori Navnet Albert Thorvaldsen vil blive indhugget, og indenfor hvilken Pladsen vil blive opfyldt med Jord. Det hele indre Arbeide i Graven er udført paa samme Maade og i Overensstemmelse med Bygningens Sidefacader, der omgive Gaarden og Graven, der saaledes i al sin Simpelhed nødvendigt vil komme til at gjøre et mægtigt Indtryk paa den, der, efter først at have vandret om i Museets Sale, her standser, for at vie Skaberen af alle hine store Værker sin sidste Tanke inden han forlader dette Tempel for Thorvaldsen og hans Kunst.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Magasin for Natur- og Menneskekundskab. Nr. 7.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1847, Magasin for Natur- og Menneskekundskab 17.11.

Subjects

Persons

Last updated 22.01.2015