30.3.1844

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Albert Thorvaldsen

O, Danmark! skjul din Taare ei,
Den rinde heed og længe;
Den bane sig fra Hjertet Vei
Og give Sorgen Gænge!
Forsvunden er den skaberaand,
Som alle Hjerter hylded’,
Og sjælløs hviler, ak! Den Haand,
Som Verdener fortrylled’!
Trindt i vort hjem nu Vemod boer;
Han til et Bedre stunder,
Mens Sorgen ruger over Nord,
Hvor Kunstens Konge blunder.
O, Danmark! skjul din Taare ei,
Den rinde heed og længe;
Den bane sig fra Hjertet Vei
Og give Sorgen gænge!

Rasmus Latiner.


Albert Thorvaldsen

Bittert rinde, Dania! Din Taare
Hyl Dig dybt i dunkle Sørgeflor;
Hviler han, som Verdner nævne stor;
See den Sol, som herligt fra dig straaled,
I hvis Glands saa stolt Du baded Dig,
Har sin bane fuldendt ‒ fundet Maalet;
Og fra Støvets lænker gjort sig fri.

Tys, Han slumrer, stille, væk Ham ikke;
Seer Du Engle om Hans Leie staaer!
Tys, Han drømmer, milde er hans Blikke:
Ja Han drømmer om sin ungdoms Vaar;
Det var her i Hertas grönne Dale,
Disse Dale Barnet Liv jo gav,
Her Han nöd sin Aftenstund den svale,
Her Han fandt sit Maal, den stille Grav.

Hvad Hans Grav? O evigt vil han leve!
Er Han död, der trylled Alt til Liv?!
Han hvis Navn, beundrende vil hæve
Sig til Efterverdners fjerne Bliv?!
Han, som hver en dansk med stolthed kunde
Nævne Søn af Danmark! Er Han ‒ død?
Nei!. Han efter fuldendt Daad vil blunde,
Og i Moders Favn er Hvilen sød.

L.V.


Tanker ved Thorvaldsens Jordefærd.

Sørgelig de Klokker lyde,
Kunstner-Kongen han er død;
Men Guds Engle de dem fryde,
Han er alt i deres Skjød.
O, farvel! vi ved din Baare græde,
O, farvel! vi qvæde til Dig nu;
Den Trøst er sød, naar Taarer øiet væde:
Din Aand er hos Algodheds milde Gud.

Martin Hertz Lewysohnn.


[…]


Bekjendtgjørelse fra Politiet.

Til Ordens Overholdelse ved Conferentsraad og Directeur ved Kunstacademiet Albert Thorvaldsens Bisættelse i Frue Kirke, Løverdagen den 30te Dennes, bliver Følgende at iagttage:

1. De Vogne, der skulle til Sørgehuset, begive sig ind af Hovedporten til Charlottenborg og kjøre, efterat have sat af, over Gaarden og ud af Porten til Nyhavn, hvor de Vogne ordnes, som skulle afhente deres Herskaber fra Sørgehuset; hvorimod de Vogne, hvis Herskaber følge Liigprocessionen til Kirken, strax kjøre bort og tage Veien til Kirken igjennem Gothersgaden, Slippen, Landemærket, Krystalgaden og Nørregade, hvor Vognene ordnes af de derved Opsigtshavende op ad Nørregade og langs Volden.
Ingen Vogn maa forlade den Samme anviste Plads, eller kjøre en anden forbi, som er foran i Rækken; og vil den Kudsk, som handler herimod, blive herfor dragen til Ansvar.

2. Paa den Vei, ad hvilken Liigprocessionen kommer, nemlig over Kongens Nytorv, Østergade, Amagertorv, Vimmelskaftet, Nygade, Gammeltorv og Nørregade til Frue Kirke, maa fra den Tid, Ligprocessionen sætter sig i Bevægelse og indtil samme er forbi, al Passage af Uvedkommende ophøre, ligesom det ei heller tillades Nogen at opholde sig paa Pladsen omkring Frue Kirke.

Kjøbenhavns Politikammer, den 28de Marts, 1844.
Bræstrup.


Thorvaldsens Bisættelse.

I Anledning af den Sørgehøitidelighed, som finder Sted idag ved Albert Thorvaldsens Bisættelse, har en talrig Forsamling af Haandværkere igaar besluttet: at de forskjellige Lauge og Corporationer, der agte at deeltage i Processionen, hver med sine Faner, behængte med Sørgeslør, indfinde sig idag Kl. 9½ præcise paa Exerceerpladsen ved Gothersgaden, der til dette Øiemed velvilligt er overladt, for der at ordne sig, overensstemmende med de af den til Arrangementet valgte Comitee fattede Beslutning.

I Henhold hertil tillader Comiteen sig at indbyde de ærede Herrer Oldermænd, Mestere og Svende at slutte sig til dette Tog.

Comiteen.

General Comment

Disse tekster blev trykt i Adressecomptoirs Efterretninger 87 Aargang. Nr. 77.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Adressecomptoirs Efterretninger 30.3.

Subjects

Persons

Last updated 08.12.2014