27.3.1840

Sender

Redaktørerne ved Dansk Folkeblad, NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

Festen i Mainz d. 14. Aug. 1837.

Den store Mand, som ikke blot har været sit Folks, men hele Menneskehedens Velgjører, hans Mindefester bringe Tider, da Nationernes Grændser bortfalde, og hele Menneskeheden sammensmelter i een Følelse og eet Sind. Derfor var det at Folk fra alle Dele af Europa samledes i Mainz til en Fest paa den Dag, da der reistes Bogtrykkerkunstens Opfinder, Johan Gutenberg en Statue som Mindesmærke i denne Stad, hans Fødeby. Gutenbergs Opfindelse gjorde hans Navn verdensberømt ved at ophøie ham til Verdens Velgjører; en taknemlig Efterslægt lod sin største Kunstner hædre Velgjørerens Minde, og Gutenbergs Statue blev Thorvaldsens Værk.

Den 14de August 1837 blev Statuen afdækket under den forsamlede Mængdes begejstrede Glædesudbrud. De Følelser, som her yttrede sig i den uhyre Menneskemasse, ere aldrig paa Valpladsen blevne udtrykte med større Varme for nogen Sejrherre. Den fattige Bogtrykker fra Mainz havde virkelig kjæmpet en Kamp; Frugterne af hans blodfrie Seier ere uforgjængelige; men det er skjønt, at vore Samtidige have følt, at denne Aandens Seir, som har skjænket alle tilkommende aandelige Seire Varighed, fortjente et herligt Æresminde, om det end ikke blev saa uforgjængeligt som Opfindelsen, man derved vilde forherlige.

Vel vare Litteratur og Bøger allerede før denne Opfindelse Hovedkilderne for det aandelige Lys, og man kan uden dem neppe tænke sig noget Slags Civilisation. Endog paa den Tid, da man kun ved Afskrivning kunde formere Bøgernes Tal, og Besiddelsen af dem derfor indskrænkede sig til meget Faa, var deres Indflydelse dog høist betydelig. De faa hundrede Mennesker, som kunde læse disse Bøger, meddeelte deres Indhold til Tusinder. Derfor sørgede Præster, offentlige Forelæsere og vandrende Sangere med deres Ballader og Folkesange. Men desuagtet var Tankernes Udbredelse kun ufuldkommen, indtil Gutenbergs velgjørende Opfindelse skete. Den var den meest indflydelsesrige Omvæltning, Verden nogensinde har prøvet, naar man ikke blot tager Hensyn til den øieblikkelig bevirkede Forandring, men til dens vedvarende Følger. Man kan sige, at den var Kjernen til alle kommende Omvæltninger.

Paa Festens Dag, allerede Kl. 8 om Morgenen, begav en Procession sig til den skjønne Cathedralkirke, der var fyldt med Mennesker i festlig Ro. Biskoppen af Mainz holdt Høimesse; den første Bibel, trykt af Gutenberg, blev forevist. Hvilken viid Mark for Betragtningen aabnede sig ikke her! Den første Bibel, Forløberen til hine Millioner Bibler, som have udbredt Christendommens Lys over hele den beboede Jordkreds! — Messen var tilende, Processionen begav sig igjen til den nærliggende Plads, hvor Statuen skulde afdækkes. Her var oprettet et stort Amphitheater, hvor Deputationer fra mange Stæder i Europa sadde. Under Artillerisalver blev Dækket taget fra Billedstøtten, og tusinde Stemmer begyndte en festlig Lovsang. Derpaa fulgte Taler, Gjæstebud, Baller, Fakkeltog o. s. v. ; i tre Dage vare Mainzes Indbyggerne i Bevægelse, og Festens Ry gjenlød over hele Tydskland. Statuen selv vidner om Thorvaldsens Kunstnerstorhed. I Anledning af denne skjønne Fest iraabte en talrig Forsamling af Lærde, Boghandlere og Bogtrykkere sammen og bleve enige om, at en Præmie skulde udsættes for et Skrift, der historisk skulde paavise den endnu ikke ganske nøie bestemte Tid for Bogtrykkerkunstens Opfindelse, og Universiteterne i Berlin, München og Göttingen bleve udvalgte til Dommere over Priiskriftet. Desuden besluttede man, selv om de Lærde ikke skulde blive enige om Tiden, at bestemme et Aar, da Gutenbergsfesten skulde feires over hele Tydskland, og siden hvert hundrede Aar. Man valgte Aaret 1840, og Dagen bestemtes til den 24 Juni. Denne Fest skal ikke være bunden til noget bestemt Sted, men feires over den hele dannede Verden.

Ogsaa hos os forestaaer da Gutenbergs Fest den 24de Juni 1840, og det var vor Hensigt ved ovenstaaende Uddrag af en udenlandsk Beretning at henvende Opmærksomheden paa denne Dag, hvis Høitideligheder allerede forberedes.

G.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dansk Folkeblad 27.3.1840.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Dansk Folkeblad 27.3.

Subjects

Persons

Works

A114 Johann Gutenberg, 3.2.1834 - 28.6.1834, inv.nr. A114

Last updated 10.04.2018