9.4.1837

Sender

Thomas Overskou

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Svar til en ivrig Modstander af Indsamlingen til det Thorvaldsenske Museum.

Commisstonstidende for d. A. Nr. 81 indeholder en sig selv best characteriserende Opsats, som begynder saaledes: Hvilke Midler man ikke forsmaaer, for at vække en unaturlig Begejstring for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum og vinde Skillinger paa Tallerkenen for samme, kan en i Dagen Nr. 82 for Torsdagen den 6te April, meddeelt Artikel, der indeholder et Brev fra en ‒ som der siges ‒ ved sin videnskabelige Dannelse udmærket, i Italien reisende, engelsk Adelsmand til en Ven i Kjøbenhavn, tjene som Beviis for. Men at hiint Brev i Dagen virkelig er opdigtet, gjør alle baade udvortes og indvortes Særkjender ved samme aldeles utvivlsomt. At imidlertid den anonyme ”Meddeler af dette opdigtede Brev” o.s.v. I Anledning heraf finder Meddeleren af hint i Dagen indrykkede Uddrag det nødvendigt, her at meddele det originale, med Posten hertil fra Rom ankomne Brevs egne Ord:

”We have been much delighted with our visits to the studio of your celebrated countryman Thorvaldsen, who deservedly ranks as the first of the modern school of sculpture. Canova, once so lauded, is now almost forgotten; his works will not bear to be seen by the side of Thorvaldsens. If there were nothing else to be seen in Copenhagen, it would be worth going there for the sake of admiring the splendid statues which I suppose are by this time placed in your new churchpalaee.”

Meddelsen af Uddraget har taget sig den Frihed at vise Dagens Redacteur Originalen, nemlig selve Brevet, dateret „Rom, Febr. 28. 1837” forsynet med dets Forfatters Navn og Segl, og haaber at Hr. Overskou er saa god offentlig at bevidne dette tilligemed den her meddeelte Afskrifts Rigtighed.

Det er ellers let at indsee at Forfatterens Ord om Canova kun udtrykke den Mening, at der nu ikke længer kan opstaae nogen alvorlig Tvist om hans eller Thorvaldsens første Hædersplads blandt den nyere Tids eller Skoles Billedhuggere. Meddeleren indlader i øvrigt Sagen til det oplyste og dannede Pnbiicnms Dom.

At jeg har seet det omhandlede, med en anseet og meget bekjendt Englænders Navn underskrevne, originale Brev og nøie sammenlignet det ovenanførte Citat dermed, vedstaaes.

Th. Overskou.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Søndagen, Nr. 14.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Søndagen 9.4.

Subjects

Persons

Last updated 17.10.2014