30.7.1835

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

NN

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn den 30te Juli 1835. −

Ifølge de nyeste Efterretninger fra Fregatten “Bellona” laae den endnu den 8de d. M. paa Rheden af Livorno, men agtede meget snart at afgaae, derfra, saa at den om føie Tid kan ventes her hjem. Da Mandskabet paa Overrejsen var blevet angreben af en Koppeepidemi, maatte Skibet underkaste sig en Quarantaine af 10 Dage, ifær fordi strax efter Ankomsten en af Matroserne døde af den nævnte Sygdom; men efter denne Tids Forløb har det ikke blot havt fri Communication med Landet, men vore Officierer ere overalt blevne modtagne med stor Forekommenhed. Chefen, Capitain de Coninck, har efter foregaaende Indbydelse aflagt et Besøg hos Storhertugen af Toscana, og de øvrige Officierer have benyttet deres Ophold til at besøge den skjønne Arnodal, og besee Pisas og især Florenz’s mange Mærkværdigheder. Blandt de Landsmænd, de ved denne Lejlighed ere trufne sammen med, hører ogsaa den som Digter bekjendte L. Bødtcher, der i længere Tid har levet i Rom, men efter Forlydende har erholdt Tilladelse til med Fregatten at vende hjem til sit Fædreland. Efter at have hidbragt de Arbeider af Thorvaldsen, som Skibet har hentet i Italien, skal det være bestemt til en Krydstour i Østersøen, paa hvilken det maaskee kunde komme til at aflægge et Besøg i Carlscrona, hvor vore Officierer ville faae Leilighed til at gjøre sig bekjendte med Naborigets Marinevæsen.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 9de Aarg. Nr. 179.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Kjøbenhavnsposten 30.7.

Subjects

Persons

Last updated 04.03.2015