4.4.1833

Sender

Redaktørerne ved Dagen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

‒ Det Kongl. Academie for de skjønne Kunster har faaet sine Samlinger i det forløbne Aar meget forøgede. Saaledes modtog dets Bibliothek en anselig Tilvækst, saavel af ny udkomne Bøger, hørende til Kunstliteraturen, som ogsaa af adskillige Pragtværker og Kobbere ved Auction efter afdøde Professor Clemens. Fremdeles har det ved et Mageskifte med det store Kongl. Bibliothek modtaget endeel Værker, der fra en Doubletsamling sammesteds ere afgivne, imod dertil at levere en Samling af Værker, som ifølge Indholdet ikke havde Vigtighed for Academiet, men derimod savnedes i det Kongl. Bibliothek. Derved fik Academiets Bogsamling ikke blot et passende Vederlag i ovennævnte Værker, men berigede dertil ogsaa Kunstsamlingen med en hidtil savnet Samling af Svovl, afstøbninger, saavel af antike Stene, som af to Medaillesamlinger.

Fremdeles har Academiet beriget dets Kunstsamling ved lejlighedsviis at kjøbe en Samling af 2,600 Poster, for største Delen efter Antiken, og agter ved Hjelp af disse at aabne de her studerende Kunstnere, som maatte ønske det, Lejlighed til selv at tage Afstøbninger heraf, og saaledes uden Bekostning at sætte sig i Besiddelse af lærerige Gjenstande for deres Kunst. Kunstsamlingen er endvidere, ved Academiets Æresmedlem, Gehejmelegationsraad Professor Brøndsteds, Omsorg, forøget med en Afstøbning af den 8de Merope fra Parthenon, hvilken har den særregne Interesse for Danmark, ar det herværende Kunstmuseum opbevarer de tvende i dette antikke Værk manglende Hoveder, en Opdagelse, som skyldes Brøndsteds sindrige og lærde Undersøgelser. Ved samme Lejlighed modtog Academiet som Foræring af samme Æresmedlem tvende Büster af Gibs, den ene af Virtuosen Paganini, modelleret af Pistrucci i London (Udstillings-Cataloget Nr. 253) den anden, Büsten af Thorvaldsen, modelleret af en engelsk Billedhugger Rennie. (Ved Udstillingen Nr. 254).

En Marmorbüste af Thorvaldsen (Nr. 223 ved Udstillingen) har Kunstsamlingen endvidere erholdt. Nogle Danske Kunstvenner havde nemlig overdraget Billedhugger Bissen i Rom, paa deres fælleds Bekostning, at udføre dette Værk, og efter sammes Modtagelse, ved en Skrivelse af 17de Novbr. f. A., skjænket det til at opbevares i den Stiftelse, hvorfra saavel den fremstillede som den fremstillende Kunstner vare udgangne. Academiet havde, som Tegn paa dets Erkendelse af denne Gaves Værd, ladet over Marmorbusten forfærdige en fast Form, og derefter tilstille enhver af de hæderlige Givere et Exemplar i Gibs-Afstøbning.

General Comment

Denne tekst udkom i Dagen, Nr. 81. 1833.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Dagen 4.4.

Subjects

Persons

Works

G297 Bertel Thorvaldsen, inv.nr. G297

Last updated 08.03.2016