27.2.1829

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

‒ Om flere af vor Thorvaldsens nyeste Arbeider meddeler en i ’”Kunstblatt” indført Artikkel fra Rom følgende interessante Beretning: “Billedhuggernes Atteliers have et stor Fortrin fremfor Malernes derved, at de fordetmeste levere et Overblik over Alt, hvad Kunstneren har præsteret; thi hvormeget end Gypsafstøbninger og Modeller monne staae tilbage for de udførte Marmorarbeider, saa give de dog et rigtigere Begreb end Kartons og Skizzer af Malerier. Naar man indtræder i et Studium som Thorvaldsens, og seer denne Masse af Statuer og Basrelieffer, saa kan man ikke afholde sig fra Forbauselse over at een Mands Aand og Virksomhed vare tilstrækkelige til at frembringe saa Meget. Men Forbavselsen stiger endnu, naar man hører at han har fuldendt et af sine fortrinligste Værker, Alexanders-Toget, i et Tidsrum af tre Maaneder. Kun denne overordentlige Lethed og en ubegribelig Flid skylder en saadan Mængde af Arbeider sin Tilværelse. ‒ Vi ville levere en lille Oversigt over de nyeste af disse. Det store Værk, som nu udføres i Marmor, er det for St. Peterskirken bestemte Monument over Pius den Syvende. Dertil høre tre kolossale Figurer, med hvilke to til tre Arbeidere paa eengang ere beskæftigede, og som med det første ville være rykkede saa vidt frem, at Kunstneren selv vil kunne lægge Haand med paa Værket. Hvor stor Liigheden er i Stilling og Mine paa Pavens Statuer, der er afbildet siddende, og uddelende Velsignelsen, hvor udtryksfuldt og skjønt modelleret Ansigtet er, og hvor ejendommeligt den hele Holdning, hvor grandiøst Foldekastet: derom gives der kun een Stemme. De tvende Statue, forestillende Viisdom og Styrke, give i Stilling og Skjønhed Hovedfiguren intet efter. Den første seer dybsindig i en Bog og er drapperet med et særdeles skjønt kastet Gevandt, den anden, hyllet i en Løvehud, seer med korslagte Arme mod Himmelen. Det andet store Marmorarbeide er den af den afdøde Grev Sommariva, til Udziring af en Villa ved Comersøen bestilte Frise (Alexanders-Toget). Herpaa ere nogle Forandringer blevne anbragte. Alexanders-Figuren har en anden og langt heldigere Stilling, ligesom Vognen, hvorpaa han staaer, har faaet en rigtig græsk Form. Fremdeles ere nogle meget skjønne Ryttergrupper og Heste blevne tilføiede, da en større Længde udkrævedes, saavelsom ogsaa Figurer af Greven, hans Søn og Kunstneren selv. ‒ Af Hertugen af Leuchtenbergs Monument har Thorvaldsen kun selv paataget sig at udføre Hertugens Figur; det Øvrige forfærdiges af Tenerani. Ogsaa denne Figur er allerede rykket vidt frem. ‒ En med et langt Gevandt drapperet staaende Engel, der bærer en Muslingskal til Vievand i begge Hænder, hører blandt de yndigste Figurer, Thorvaldsen har frembragt, et Beviis paa, at han er ligesaa meget Mester i christelige Fremstillinger, som i heroiske. ‒ Samme Motiv har han gjentaget endnu engang, med den Forandring at Engelen knæler.”

General Comment

Denne notits udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 27.2.1829, 3. årgang, no. 33.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1829, Kjøbenhavns-Posten 27.2.

Subjects

Persons

Works

A156 Eugène de Beauharnais, 1827, inv.nr. A156
A142 Pius 7., marts 1825, inv.nr. A142
A508 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1822, inv.nr. A508

Last updated 19.03.2015