12.10.1819

Sender

Redaktørerne ved Dagen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Kiøbenhavn, den 12te October.

Det første Beviis paa Almeenhyldning, der her i Staden bragdes vor hjemkomne Thorvaldsen havde Sted iforgaars, Søndagen den 10de October, da Hr. Justitsraad N.H. Weinwich ved en Tale, som han holdt i det grevelig Moltkiske Malerie-Gallerie i Nærværelse af en talrig Forsamling, der, foruden nogle af Statens første Embedsmand, for det meste bestod af Kunstnernes Dyrkere og Velyndere, lykønskede Kunstneren til hans Ankomst i Fædrenelandet og tolkede Almeenhedens Følelser for hans udmærkede Kunstnerværd. Til denne Forsamling havde Taleren forud indbudt ved følgende Program:

Flittig og klog Beskuelse,
af de skiønne Kunsters Frembringelser,
forædler Tænkemaaden, forsøder Livet,
udbreder roelig Glæde og stille Fornøielse,
adspreder og opklarer de mørke Skyer,
som svæve om os, under de alvorligere Sysler i Livet,
danner Mennesket og giver Anledning til fornuftig Underholdning.
Intet er derfor naturligere,
end at vi agte, ynde og hædre dem,
som vare Aarsag til disse ædle Følelser
og vi ved givne Leiligheder bevidne Kunstens udmærkede Mænd,
vor store Høiagtelse og Beundring;
og under disse Betragtninger indbydes herved,
Kunsternes Dyrkere og Yndere,
at beære med deres Tilstedeværelse,
en Tale, som holdes til Ære,
for vor tilreisende Landsmand fra Rom,

Hr. Professor og Ridder,
Albert Thorwaldsen,

den 10de Ocbr. 1819 Kl. 12 i det Moltkiske Maler-Gallerie,
og i hans Nærværelse.

General Comment

Denne annonce udkom i Dagen d. 12.10.1819, nr. 243. Se Weinwichs annonce i sin oprindelige skikkelse her.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Dagen 12.10.

Subjects

Persons

Last updated 12.03.2015