Jevdokija Ivanovna Golitsyna

Thorvaldsen: Jevdokija Ivanovna Golitsyna, 1803-1804, marmor, 73,1 cm, foto Jakob Faurvig