James Robertson: Parthenon set fra nordvest, 1853-54

James Robertson: Parthenon set fra nordvest, 1853-54