Thorvaldsens våben

Thorvaldsens våben, Frederiksborg