Døbefont, inskription

Døbefont, inskription. Domkirken i Reykjavik, Island