Poniatowski, skitse 1826, Leipzig

Poniatowski, skitse 1826, Leipzig