Gustav Adolf Hippius: Thorvaldsen, replik 1820

Gustav Adolf Hippius: Thorvaldsen, replik 1820