Gustav Adolf Hippius: Thorvaldsen, replik 1820

Gustav Adolf Hippius: Bertel Thorvaldsen, 25,7 x 20,2 cm, replik 1820