Gustav Adolf Hippius, Thorvaldsen

Gustav Adolf Hippius: Bertel Thorvaldsen, blyant, 25,6 x 19,5 cm, 1816-18. Signatur f.n.t.v.: Alberto Thorwaldsen (af Thorvaldsen selv)