Gustav Adolf Hippius, Thorvaldsen

Gustav Adolf Hippius, Thorvaldsen