Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 28.7.1819

Brøndsteds liste til Thorvaldsen over steder han bør besøge, dateret 13.7.1819, netop aftenen før hans afrejse.
Her fremgår under punkt 7) og 8) følgende:

7) Til Kiøbenhavn medbringe I fra mig ikkun tvende smaa Pakker, den ene til Frue Bispinde Münter den anden til min elskværdige Svigerinde Frue Aagaard som Prof. Lund kjender personligen – med begge Pakkerne følge Breve under samme Adresser. Min Svigerinde, mine smaa Børns Opdragerinde og anden Moder, er min uforglemmelige Frederikes udtrykte Billede. Ogsaa derfor vil det maaskee end ydermere glæde Dig at gjøre hendes Bekjendtskab. Und hende og min gode Svoger Assessor Aagaard dit Besøg og din Samtale saa ofte som det bliver Dig mueligt. Glem ikke at lade Dig vise mine tre smaa Børn og see ret paa dem at Du, ved din Hjemkomst til Rom kan sige mig hvordan de kjære Glutter nu see ud. Hils dem fra Fader i Rom og giv dem hver et Kys. Vil Du have En af mine Døttre, hvem af dem Du lider bedst, saa har Du min Tilladelse til at forlove Dig med hende. Men da dette har lidt vel lange Udsigter saa vil jeg hellere raade Dig at frie til Rikke Hansen, min afdøde Ven Prof: O.H. Mynsters Steddatter som er den rareste Pige jeg kjender i Kjøbenhavn.
8) Glem ikke med min Svigerinde at besøge det indviede Sted paa Assistenzkirkegaarden ved hvilket min Tanke allerideligst dvæler med Suk og Savn og Forlængsel. Du veed at Du har lovet mig en Mindesteen over den Velsignede; og Du maatte selv see Stedet hvor den skal staae under de smukke Træer. Rejs nu med Gud! og skriv til Din trofaste Ven Brøndsted.

Sidst opdateret 07.01.2013