Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Juli 1817

[Molbechs note i teksten:]
Jeg kan ved denne Leilighed ikke tilbageholde den Bemærkning: at det synes uforklarligt, hvorfor Thorvaldsen hidtil ikke, saavidt jeg veed, har havt en eneste dansk Eleve, imedens Fremmede kappes om at arbeide under vor Tidsalders største Konstners Øine. En dansk Konstner, som hele Verden beundrer, maatte, synes det mig, for længe siden have begeistret nogen af Konstens unge Dyrkere hos os til at vorde hans Lærling, og der kan vel ikke være Tvivl om, at en saadan vilde have fundet fortrinlig Opmuntring og Understøttelse fra høiere Steder. Først i dette Efteraar er en ved Konstacademiet i Kiøbenhavn dannet Billedhugger. Hr. Freund, reist til Rom. Hvorfor ingen af Thorvaldsens større Arbeidet ere komne til hans Fædreland, er maaskee lettere at forklare; men da forklaringen neppe kan giøre os Ære, vil jeg hellere spare den. Sørgeligt er det dog, at 16 Aar ere henrundne siden Konstneren skabte sin Jason, og endnu maae Danske reise ril Rom, for at see et Værk af Thorvaldsen; endnu har Danmark ikke engang en Gibsafstøbning af denne, eller nogen anden af hans Statuer eller større Arbeider at fremvise. Imidlertid vilde det være ubilligt, om man glemte, hvor . meget uden Tvivl Danmarks Stilling i Aarene 1807 til 1814 har bidraget til dette Savn.

Sidst opdateret 22.09.2015