16.10.1824

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

Sorgenfri

Afsenderinfo

Brevet har et skåret hul, der er fremkommet ved fjernelse af brevets laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

UdskriftI: A Monsieur / Mr le Chevalier Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. Danois / Professeur-Sculpteur etc etc. / Rome / fro 12 / Fr ital Grenze.

Tilskrift: Hvlbr Hr. EtatsraadII Thorwaldsen RidderIII pp.IV

Poststemplet: “4NOVEMBRE[XXX]” og “DANEMARCK PAR HAMBORG”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Dokument

SorgenfrieV d. 16 Octb. 1824

Høivelbaarne Hr EtatsraadVI

Jeg er bleven forhindret fra at sende Dem Anviisningen paa de til 1e. Octbr. forfaldne Renter til den bestemte TerminVII og beder at De venligst vil undskylde denne Forseelse. Anviisningen følger herved stor 225 Scudi paa Dherr TorloniaVIII til Hr Etatsraadens Ordre og jeg fornyer ved denne Leilighed min Begjæring om at De paa ObligationenIX vil antegneX at Renten er betalt til 1e. Octb.

For nogle Dage siden har jeg endeligen engang faaet Brev fra BrøndstedXI ; han lever herligen og i Glæde i Lord Guilfords Hôtel i London, og det synes virkeligen som om det nu bliver Alvor med Udgaven af hans længe omtalte VærkXII. Det vil sikkert indbringe ham megen literair Berømmelse; maatte det kun ogsaa bringe ham noget i KassenXIII!
PrindsenXIV og PrindsessenXV befinde Sig vel; de reise i Begyndelsen af næste Maaned til Augustenborg, hvor en nysfød PrindsesseXVI skal døbes den 6 Novbr. – Admiral SnedorffXVII er død for nogle Dage siden. –

Lev vel! Jeg anbefaler mig i Deres venskabelige Erindring som Deres

hengivne og forbundne
Adler

Generel kommentar

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering

m9 1824, nr. 87

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Ved udskriften er i margin tilføjet “an Chateau a Sorgenfrey”. Teksten er skrevet med en anden håndskrift, som muligvis kunne være Thorvaldsens egen.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Dvs. Sorgenfri Slot i Lyngby, hvor Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie indimellem boede.

 6. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 7. Terminerne faldt halvårligt, den 1.4. og 1.10.

 8. Bankierfirmaet Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 9. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

 10. Thorvaldsen skulle selv notere rigtigheden af den udbetalte halvårlige rente på gældsbeviset, jf. også brev fra Johan Gunder Adler af 8.9.1821.

 11. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

 12. P.O. Brøndsteds hovedværk Voyages dans la Grece accompagnés de recherches archéologiques, i tysk udgave Reisen und Untersuchungen in Griechenland, 1825.

 13. Brøndsteds personlige formue var på dette tidspunkt stærkt reduceret, jf. Dansk Biografisk Leksikon.
  Læs også i Brøndsteds biografi om hans ikke-tilbagebetalte pengelån hos Thorvaldsen, der resulterede i, at dele af Brøndsteds bog- og møntsamling i dag befinder sig på Thorvaldsens Museum.

 14. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 15. Caroline Amalie.

 16. Antagelig Caroline Amalies lillebror, hertugen af Augustenborg Christian Carl Friedrich Augusts datter Luise Augusta (1823-1872).

 17. Den danske søofficer og kontreadmiral Hans Christian Sneedorff (1759-13.10.1824).

Sidst opdateret 11.10.2016