5.1.1822

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Firenze

Modtager

Johan Gunder Adler

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...] Prinds Philipsthal ankom i bedste Velgaaende til Rom 2 Dage før min Afreise. – Nu vil ieg dog udfylde mit Blad med noget om Thorvaldsens seneste Arbeider, er det gammelt Nyt for Dem, saa vredes ey, Portoen bliver jo dog den samme. –

Polakken Potowskye – en ung Kriger staaende Figur i størrelse som Apolle Belvedere. Denne Statue kan med billighed sættes ved siden af hans bedste Arbeider. – Et Basrelief, De tre Gratier lyttende til en Genius der spiller Lyra; til et Monument over en afdød Maler i Majland med Tilnavnet Pitore delle gratie. –
Apostlerne Petrus og Paulus, disse finde megen Biefald blandt Konstnerne her, han vil nu begynde tvende andre, ieg formoder Jacobus og Andreas. Der er begyndt paa Frontonen til Frue Kirke Johannes der prædiker i Ørkenen i fierdedels Størrelse. Han arbeider nu meget ivrig paa Christus Figuren i den virkelige Størrelse 15 Romerske Palmer eller 5 alen 7½ tm. d. m. Dette Arbeide hvormed han selv er saa fuldkommen tilfreds, vil sikkert giøre megen Opsigt. Naar dette er færdigt har han isinde at begynde Poniatowskys Monument i naturlig Størrelse, og derefter i Colossal liig M. Aureel som De veed ligeledes har han udført Ideen til Astronomen Copernikus siddende Figur der skal udføres i doppelt Naturlig størrelse. – Ligeledes udkastet til Swartzenbergs Monument, disse tvende sidste har De maaskee seet. Buster i Marmor. Prindsen – Prindsessen – Alexander – Freunds Mercur til Christiansborg Slot, blev afstøbt i de sidste Dage ieg var der. Han arbeider nu paa D.D.H.H. Byster
[...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,101

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 01.04.2014