27.3.1821

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Har viderebragt C.F. Hansens forslag til opgaver, som Hermann Ernst Freund kan udføre for Slotsbygningskommissionen som erstatning for den tabte apostel-bestilling. Både Freund og Thorvaldsen er tilfredse med forslaget; Freund har fået opgivet slotstrappernes niche-mål, så han straks kan gå i gang med modelleringen, og Thorvaldsen er gået i gang med at modellere skitserne til både Kristus, A85, og to apostle, Peter og Paulus, A104. Nogle, men ikke mange gipsafstøbninger efter Thorvaldsens skulpturer, kunne også anvendes til slotstrapperne, og i så fald skal Freund lave færre dertil. Thorvaldsen eksperimenterer med at brænde terrakotta med henblik på udendørsfigurer til Slotskirken og Vor Frue Kirke i København. Christian Frederik tilkendegiver desuden sine holdninger til forskellige arkitekter, kunstnere og akademiforhold.

Dokument

Rom d. 27 Marts 1821

Hr Etatsraad Hansen! Deres Skrivelse af 26 JanuarI har giort mig saameget desmeere Fornøjelse som jeg deraf erkiender Deres Omsorg for vore unge Kunstnere og er det især væsentligt at KochsII og FreundsIII Studier ej afbrÿdes og godt at AcademietIV ej behøver at opofre noget overordentligt derpaa. Koch har i den samme Tid været flittig ved tegnebordet for at kunne indlevere eller forevise tvende udarbejdede ProjecterV til Academiet St LuccaVI i hvilket han attraaer at optages til MedlemVII, jeg haaber at hans Duelighed skal bane ham Vejen dertil – I næste Maaned afrejser han til Over ItalienVIII! Freund har jeg strax meddeeltIX Deres Brevs Indhold, forsaavidt det angik ham og de opgivne MaalX sætter ham i Stand til strax at tage fat paa Modelleringen af de store Figurer og Grupper der kan tiene til Decoration paa SlotstrapperneXI. Nogle skiøndt ej mange af AfstøbningerneXII af Thorvaldsens Statuer kunne anvendes i disse Nischer, men Hensyn hertil giør Freund færre – Thorvaldsen som jeg ligeledes har underrettetXIII om denne Deel af Deres Brevs Indhold var meget tilfreds derover og har strax begyndt paa at modellere Schizzerne til Christus og ApostelfigurerneXIV. ChristusXV staaer med udbredte Hænder, den ene Arm ud af Gevandtet og Hovedet opløftet mod Himmelen. Han troer at det vil giøre godt i den store Nische over AltaretXVI at have givet Figuren noget mere Bredde og tænker han at giøre den 12 FodXVII høj Den burde bestilles i Marmor, især siden Altaret er af Marmor – St. PederXVIII staaer i en værdig eftertænksom Stilling med Nøglerne i den højre Haand, den venstre i Gevandtet for Brystet, St. PaulXIX staaer i en talende Stilling med Sværdet hvorpaa han læner sig i venstre Haand. Han gaaer strax i færd med at modellere dem i det store –
Naar Thorvaldsen faaer udføre sine Forsøg med at lade Figurer forfærdige af brændt Leer kan nærmere Bestemmelse tages om de to FigurerXX i Portalet af Slotskirken og da gaaer han og i færd med at modellere FrontonerneXXI til Frue Kirke, som han ønskede udført med saadanne fritstaaende Figurer –
DahlXXII vilde jeg ønske fik Understøttelse til Rejse for saameget mere at binde ham til Danmark – JensenXXIII venter paa KongensXXIV Bestemmelse om Betalingen for en meget roesværdig Copie af Madonna di FolignoXXV hvilken jeg har foreslaaet til 600 Scudi at betale i tre Qvartaler med 200 Scudi quart. ønskeligt for ham at en Bestemmelse blev fattet –
BissenXXVI understøtter jeg til Concursen i Sommer HarringsXXVII Duelighed maae først erkiendes men det skal fornøje mig naar De vil tage Dem noget af den begge –
Jeg har sidstleeden atter tilskrevet Academiet om Professoratet i Perspektiven. Jeg skïonner ikke rettere end at Academiets Bedste kunde tilraade at indgaae med Forestilling til Kongen om saadant Professorats Oprettelse, men af Brev fra Lector HansenXXVIII seer jeg at han har indgivet Ansøgning om denne Plads hvis den blev oprettet og at han har indleveret en udarbejdet Lærebog i Perspektiven. Der indtræder altsaa det Tilfælde at dette Professorat, om Kongen bevilliger sammes Oprettelse, maa opslaaes som andre vacante Lærestole og at Hansens Lærebog saavelsom hvad HetschXXIX har udarbejdet maae bedømmes af en af Academiet valgt Committé som maa berette til Academiet førend der vælgesXXX. Jeg har omtalt dette Tilfælde i mit Brev af 23 DecbrXXXI til Academiet og de ville i forefaldende Tilfælde meddele DirecteurenXXXII denne Yttring hvis De ej, som jeg meget vilde ønske, selv er det Ingen vilde kunne gavne Academiet meere end De og Kongen vilde vist see det med Fornøjelse. Jeg haaber endnu det bedste naar De blot ej selv har forekommet det
Jeg takker Dem meget for Omsorgen med Prof LundsXXXIII Sag De ville nu kun sørge for at han faaer de bestemte Summer anviste – Betalingen finder jeg endog vel stærk Koch erkiender tilfulde Deres Omsorg for ham hvad angaaer det ledige EmbedeXXXIV og haaber at ved Deres Foranstaltning hans Forsømmelse ej strax at indsende Ansøgning kan afbødes.
Desværre nærmer sig Tiden da vi maae forlade RomXXXV for endnu at kunne opholde os en Maanedstid i FlorenzXXXVI og siden foretage Rejsen giennem OverItalien og SchweitzXXXVII i magelighed altid i den Hensigt førend Sommerens Hede at indtreffe i DanmarkXXXVIII
Vi ere meget vel befindende og jeg haaber at erfare at De ligeledes er vel og tilfreds hvilket altid skal være overensstemmende med hvad der ønskes Dem af

Deres velvillige og forbundne
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 69

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A85 Kristus, ca 1821, inv.nr. A85
A104 Paulus, 1821, inv.nr. A104
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70

Kommentarer

 1. Jf. brev af 26.1.1821 fra C.F. Hansen til Christian (8.) Frederik, der er delvist citeret i:
 2. Den danske arkitekt Jørgen Koch.

 3. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 4. Dvs. Kunstakademiet i København.

 5. Jørgen Kochs to arkitektoniske projekter, der skulle fungere som medlemstykker til Accademia di S. Luca, er endnu uidentificerede.

 6. Det romerske kunstakademi Accademia di S. Luca.

 7. Jørgen Koch blev optaget som æresmedlem af Accademia di S. Luca i 1821.

 8. Dvs. Norditalien.

 9. Jf. brev af 3.3.1821 fra Johan Gunder Adler til Hermann Ernst Freund.

 10. Dvs. mål af de nicher i henholdsvis Christiansborg Slot og Slotskirke, som Freund blev bedt om at udføre skulpturer til.

 11. Dvs. Kongens og Dronningens trappeopgange på Christiansborg Slot, jf. dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot og Kirke, H.E. Freunds kunstværker.

 12. Jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 13. Jf. brev af 2.3.1821 fra Johan Gunder Adler til Thorvaldsen.

 14. Dvs. Kristus, jf. A82 og de tolv apostle, jf. A86, A87, A89, A91, A93, A96, A98, A99, A101, A103, A105, A108.

 15. Her er sandsynligvis tale om skitsen A85.

 16. Dvs. alteret i Christiansborg Slotskirke.

 17. Dvs. ca. 380 cm.

 18. Skitsen til apostlen Peter, jf. A86, kendes ikke.

 19. Sandsynligvis skitsen til apostlen Paulus, 1821, A104.

 20. Disse to figurer til Christiansborg Slotskirkes portal blev aldrig udført.

 21. Dvs. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 22. Den norske maler J.C. Dahl.

 23. Den danske maler C.A. Jensen.

 24. Den danske kong Frederik 6.

 25. C.A. Jensens kopi 1820 efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII, der blev købt i 1821 af Christian (8.) Frederik til den kongelige malerisamling, læs mere i Jensens biografi.

 26. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

 27. Den dansk-tyske forfatter og maler Harro Harring.

 28. Den danske maler Hans Hansen, der var lektor i matematik og perspektiv ved Kunstakademiet 1817-1822 og derefter, frem til 1826, kun i matematik.

 29. Den tyske arkitekt G.F. Hetsch.

 30. Det blev G.F. Hetsch, der blev valgt; han blev professor i perspektiv ved Kunstakademiet i København i 1822.

 31. Dette brev af 23.12.1820 fra Christian (8.) Frederik til Kunstakademiet er endnu uidentificeret.

 32. Den danske billedhugger Nicolai Dajon.

 33. Den danske maler J.L. Lund.

 34. Her menes måske embedet som bygningsinspektør og hofbygmester, som Jørgen Koch fik i 1823.

 35. Jf. Thorvaldsen-kronologien 7.4.1821.

 36. Christian Frederik var i Firenze i perioden 13.4-16.5.1821, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 37. Christian Frederik rejste over Simplonpasset til Schweiz 22.-24.6.1821, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 38. Christian Frederik afsluttede først sin udenlandsrejse året efter, i sensommeren 1822, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 613.

Sidst opdateret 04.04.2017